Vil at elbilister betaler mer bompenger

Fylkestinget vedtok onsdag å søke Statens vegvesen om å øke bompengesatsene for kjøretøy uten utslipp.

Bil kjører gjennom en bomstasjon - Klikk for stort bilde Foto: Eli Ramstad

Dette gjelder de bompengeprosjektene Innlandet fylkeskommune er økonomisk garantist for.

Dette gjelder også kun takstgruppe 1, som er biler under 3500 kilo. I dag betaler nullutslippskjøretøyene i denne takstgruppen 50 prosent av bompengetaksten. Dette vil fylkestinget øke til 70 prosent.

Mindre inntekter

Grunnen til dette, er at økningen av slike kjøretøy kan svekke økonomien i bompengeprosjektene. At det blir flere kjøretøy som ikke betaler full takst, ble ikke lagt inn som en forutsetning i de økonomiske beregningene da bompengeprosjektene ble vedtatt.

Politikerne tror ikke en økt bompengetakst vil virke inn på salget av elbiler. Da det ble innført 50 prosent bompenger for nullutslippskjøretøy, påvirket ikke dette folks valg av type bil i vesentlig grad.

Store biler slipper bompenger

Politikerne mener lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy skal får kjøre gratis gjennom bommene. Dette vil ikke omfatte mange kjøretøy.

– Skal vi nå målet om nullutslippssamfunn, er det viktig at næringslivet bytter ut sin fossile bilpark med lette el-varebiler og gasskjøretøy, sa Inger Lise Sveum-Aasbekken (H).

Fylkestingets vedtak skal sendes på høring til berørte kommuner. Deretter kan fylkeskommunen søke Statens vegvesen om å øke takstene.

Politisk behandling

Frp fremmet et alternativt forslag der de sier at inntil staten finansierer all vegutbygging, vil de ikke skille på ulike drivstofftyper innenfor takstgruppe 1.

– Vi er imot all økning på bomveiene. Vi vil heller redusere bomsatsene for dem som i dag betaler mer enn de andre, sa Lars Høiendahl Rem da han la fram forslaget.

Frp fikk støtte både fra Industri- og Næringspartiet og Rødt.

Svein Ørsnes fra Rødt understreket at de er imot bompenger fordi de mener det bidrar til at det bygges for mange nye veger.

Forslaget til Frp falt med 11 stemmer.

Innstillingen fra fylkesutvalget ble vedtatt.

Les sakspapirene PS 3/2024