Ser på tiltak på de to største fylkesvegene

Ei prosjektgruppe er i gang med å se på hvordan 400 millioner kroner kan heve standarden på fv. 24 og fv. 33.

Sjefsingeniør Hilde B. Bye leder forprosjektet for de mer omfattende tiltakene på fv. 24 og fv. 33.  - Klikk for stort bildeSjefsingeniør Hilde B. Bye leder forprosjektet for de mer omfattende tiltakene på fv. 24 og fv. 33. Ingrid Øvsteng

Fylkestinget vedtok i desember i fjor å bruke til sammen 400 millioner kroner i investeringstiltak på de to fylkesvegene i perioden 2025 - 2027.

Kommunene viktige

Fylkeskommunen jobber med et forprosjekt som skal se på hvor behovet for bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet er størst på de to fylkesvegene.

Begge fylkesvegene har stor betydning både som lokalveger og ved at de binder sammen regioner og tettsteder i Innlandet, Akershus og Sverige. Vegene har en viktig funksjon for næringslivet som produserer varer som skal ut på markedet i Norge og i utlandet.

 I tillegg er disse vegene viktige avlastingsveger for E6 og riksveg 4.

- I vår og sommer har vi flere møter med kommunene Stange og Østre Toten, for å finne ut hvordan de 400 millionene kan brukes på best mulig måte. Fylkestinget har vedtatt at vi også skal se på muligheten for å bruke bompenger i tillegg til fylkeskommunale midler, sier prosjektleder Hilde B. Bye i Innlandet fylkeskommune.

Ser på hovedvalgene

Innlandet fylke har et stort behov for å ruste opp sitt 7000 kilometer lange fylkesvegnett. Det meste av pengene som er satt av til utbedringstiltak på fylkesvegene i denne handlingsprogramperioden går til mindre utbedringer. 

For å få gjort noe med de lange og tett trafikkerte fylkesvegene 24 og 33, må det til en mer omfattende ombygging.

- Forprosjektet skal avklare hvilke strekninger som har størst behov for å bygges ut, og hvor nytten av å bygge ut er størst. Disse to vegene har mye tungtrafikk, og de har flere punkt og strekninger der vi trenger å øke trafikksikkerheten, sier Bye.

Med eller uten bompenger

Forprosjektet har foreløpig tatt utgangspunkt i at pengene skal deles likt mellom de to fylkesvegene, det vil si 200 millioner kroner til hver. En endelig beslutning om dette vil bli tatt av fylkespolitikerne.

Prosjektgruppa skal også se på hva vi eventuelt kan oppnå ved å bruke bompenger i tillegg.

- Brukerbetaling er noe det må være full enighet om, både i kommunene som blir berørt av utbygginga, og i fylkeskommunen. Det er til sjuende og sist Stortinget som vedtar om en veg skal bygges ut ved hjelp av bompenger, sier Bye.

Velge strekninger

Etter å ha hatt kontakt med Stange kommune om fylkesveg 24 og Østre Toten kommune om fylkesveg 33, jobber prosjektgruppa med å se på tiltak på strekningen Gata sør – Støa i Stange og to strekninger i Østre Toten. Den ene går gjennom Nordlia og den andre går mellom Bilitt og Skreia.

Både effekten av en større omlegging av vegen og en utbedring av vegen der den går i dag, skal vurderes for alle strekningene.

Politisk sak i høst

På fylkesveg 33 må forprosjektet avklare om én eller begge strekninger skal bygges ut. En mulighetsstudie fra 2023 beregnet at det vil koste rundt 900 millioner kroner å bygge ut begge strekningene.

- Vi samarbeider videre med de to kommunene utover sommeren og høsten, slik at vi kan få en sak til politisk behandling i fylkeskommunen i år. Når politikerne har vedtatt hvilke strekninger som skal bygges ut og hvor omfattende tiltakene skal være, kan vi begynne å lage reguleringsplaner. Reguleringsplanene vil beskrive den endelige løsningen for strekningene som skal bygges ut og vise hvilke eiendommer som blir berørt av utbygginga, avslutter Bye.