Reklame, profilering og private skilt

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen for å sette opp reklame eller lignende innretninger langs en fylkesveg. 

Uten tillatelse er det ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger i for eksempel:

 • vegbanen
 • vegskråninger og grøfter
 • fortau, gang- og sykkelveger
 • midtrabatter
 • rasteplasser
 • gangbruer
 • skiltutstyr og ulike veginstallasjoner

Reklame på bygningen der virksomheten blir drevet, som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse fra fylkeskommunen.

Slik søker du

Ønsker du å sette opp reklame langs en fylkesveg i Innlandet fylke?

 1. Fyll ut søknadsskjemaet (DOCX, 41 kB)
 2. Send det på e-post til post@innlandetfylke.no 

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om:

 • hvem som er søker
 • hvem som er grunneier
 • lokasjon
 • reklamens art, innhold og utforming
 • plassering og hvor lenge reklamen blir stående. 

Søknaden blir vurdert i forhold til trafikkfare, for eksempel om reklamen hindrer fri sikt, eller om den vil distrahere trafikantene og utgjøre en fare. 

Ulovlig oppsatt reklame

Reklame som er satt opp uten tillatelse kan bli fjernet av vegeieren. Er reklamen trafikkfarlig, kan den bli fjernet uten forhåndsvarsel. Den som er ansvarlig for reklamen må betale kostnaden for fjerning.