Gravetillatelse, trekking av rør og ledninger

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg. 

Søknadsplikten dekker vegeiers eiendomsområde og alltid området innenfor tre meter fra vegkanten, uavhengig av hvem som er grunneier. 

Instruks med generelle retningslinjer

Instruks for graving og etablering av anlegg i og ved fylkesveg i Innlandet fylke (PDF, 755 kB) 

Instruksen gir deg de generelle retningslinjene for søknad og for utførelse av gravearbeidene. 

Instruksen beskriver også hvilket ansvar ledningseieren og den utførende entreprenøren har, og hvilke krav som er stilt til entreprenørenes kompetanse.

Det kan også bli satt særskilte vilkår i den enkelte saken i tillegg til vilkårene som er satt i instruksen. Særskilte vilkår vil komme frem av selve vedtaket.

For vedtak gitt før 30. juni 2021 gjelder denne instruksen (PDF, 713 kB)

Slik søker du

Du søker om to forhold:

 • Godkjening av ledningstrasè
 • Tillatelse til å grave

Søknaden må inneholde tilstrekkelige opplysninger for å kunne behandle begge punktene. 

 1. Fyll ut søknadsskjemaet for gravetillatelse (PDF, 204 kB)

  For å sikre en rask og effektiv behandling, må du fylle ut alle punkter og legge ved alle nødvendige vedlegg.
  Spesielt er det viktig at ledningstrasèen kommer tydelig fram i kart, og at du beskriver hvordan arbeidene skal utføres.
  Navn på ledningseier, ledningseiers kontaktperson og ansvarlig entreprenør må være oppgitt.

 2. Gjelder søknaden bru?
  Dersom søknaden gjelder bru, må også skjemaet søknad om fremmedinstallasjoner i bruer (PDF, 437 kB) fylles ut.
 3. Send skjemaet på e-post til: gravemelding@innlandetfylke.no
 4. Hvis søknaden blir innvilget:
  Blir søknaden om gravetillatelse innvilget, må du sørge for å få godkjent arbeidsvarslingsplan før arbeidene starter. 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden avhenger av kompleksiteten i saken, men alle søknader vil så langt det lar seg gjøre bli behandlet i løpet av fire uker.

Vi oppfordrer deg til å levere en komplett søknad, slik at du slipper en ekstra runde med å sende inn tilleggsopplysninger.

Saksbehandlingsgebyr

Innlandet fylkeskommune krever gebyr for gravesøknader som kommer inn etter 1. juli 2022.

Gebyr for gravetillatelser er hjemlet i forskrift om gebyr for saksbehandling av søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg i Innlandet.

Vi skiller mellom en enkel sak uten befaring og stor sak. Gebyret for enkel sak er på 1600 kroner, mens gebyret for stor sak er på 6300 kroner.

En enkel sak uten befaring er definert som legging og/eller flytting av ledning som innebærer:

 • Punktgraving for å sette ned eller skifte inntil fem stolper.
 • Punktgraving for å montere eller skifte kabelskap, kummer eller lignende som ligger utenfor vegkant.
 • Punktgraving for å avdekke og/eller skjøte eksisterende trekkerør som ligger utenfor vegkant.
 • En kryssing av fylkesveg med ledning over eller under vegen
 • Føring av ny ledning i luftspenn inntil en kilometer inkludert en kryssing av vegen i luftspenn med eksisterende stolper.
 • Legging av enkeltstående vann- og avløpsledning til en enebolig/tomannsbolig inkludert graving og påkobling til offentlig vann- og avløpsnett.
 • Graving inntil 40 meter langs fylkesveg utenfor vegkant, inkludert en kryssing med boring gjennom veg.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene til å være enkel, regnes som en stor sak.

Forhåndsbefaring og endringer

Innlandet fylkeskommune vil også be om 2000 kroner i gebyr for forhåndsbefaring etter forskrift nr. 1212 om ledninger i offentlig veg §7.

Fylkeskommunen vil også be om 2000 kroner i gebyr for endringer i innvilget søknad som krever ny saksbehandling.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om gravesøknader, kan du sende e-post til gravemelding@innlandetfylke.no.

Lovverk