Klipping av vegkantene (kantslått)

Vegkantene langs fylkesvegene klippes for at vi skal ha trafikksikre veger og blomstrende vegkanter.

Hvorfor klippes vegkantene?

Kantslått er nødvendig for:

  • å ivareta god sikt, som er viktig for trafikksikkerheten
  • å fjerne kraftig voksende vegetasjon, kratt og fremmede arter
  • at vegetasjonen ikke skal utkonkurrere engplantene

Klippes én til to ganger i året

Vegetasjonen langs vegkantene deles inn i:

  • høy vegetasjon – vegetasjon over 50 centimeter
  • lav vegetasjon – vegetasjon under 50 centimeter

Vegkanter med lav vegetasjon klippes én gang i året. Denne klippen vil skje etter 1. august da plantene har fått frødd seg.

Vegkanter med kraft eller høy vegetasjon klippes to ganger i året. Den første klippen skjer i perioden 20. mai til 30. juni, mens den andre klippen skjer mellom 1. august og 15. september.

Tidspunktene for klippingen er valgt på bakgrunn av hva som er samfunnsøkonomisk og praktisk gjennomførbart for våre entreprenører.

Velger det beste for naturen og sikkerheten

Innlandet fylkeskommune er takknemlig for engasjementet som vises når slåmaskinene starter kantklippen på forsommeren. Kantslått i mai/juni gjennomføres for å gjøre trafikken tryggere, og å hindre fremmede arter og åkerugress i å spre seg.  

Kantklippen i mai/juni tar noe av matfatet for insekter, men husk at insektene har et større areal enn vegkantene å boltre seg på. Mange av plantene som klippes i mai/juni vil blomstre igjen i løpet av sommeren slik at matfatet til insektene blir forlenget.

Kartlegger vegkantene

Fagfolk i Innlandet fylkeskommune har vurdert hvordan vegkantene langs alle fylkesvegene i Innlandet skal klippes, og om botaniske forhold krever noe spesielt. Disse vurderingene ligger tilgjengelig på vegkart.no hvor du kan søke på Artsrike vegkanter og Fremmede arter.

Tilpasset klipping av artsrike vegkanter

Strekninger som krever spesiell klipping/skjøtsel er innarbeidet i driftskontraktene til Innlandet fylkeskommune. Driftsentreprenørene får kart som viser hva som skal gjøres hvor. De som kjører kantklipperne får opplæring.

Noen vegkanter er mer verdifulle enn andre og betegnes som artsrike vegkanter. Dette kan være vegkanter med stort biologisk mangfold, viktige insekts-biotoper og eller plantesamfunn med truede arter. Klippingen av disse vegkantene blir tilpasset klima, frøsetting og frodighet. 

Hvem klipper hvor?

Driftingen av det fylkeskommunale vegnettet blir utført av innleide entreprenører etter anbud. 

Kontakt entreprenøren for å få svar på spørsmål om kantslått for de ulike områdene – se oversikt over entreprenørene her