Klage på tannbehandling

Du kan klage dersom du ikke er fornøyd med tannbehandlingen du har fått ved en offentlig tannklinikk.

Vi ønsker at du skal være fornøyd med behandlingen du får på tannklinikkene våre. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre, men misforståelser og feil kan forekomme. Det kan dreie seg om service, informasjon, tannbehandling eller annet.

Slik klager du

1. Ta direkte kontakt med den som har behandlet deg

Hvis dere sammen finner en løsning du er tilfreds med, avsluttes saken.

2. Klag til fylkestannlegen/seksjonssjefen

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen av klagesaken din, kan du klage videre til fylkestannlegen/seksjonssjef.

Klagen til fylkestannlegen/seksjonssjefen skal være skriftlig:
Samtykke: Du må skrive i klagen at du samtykker til at fylkestannlegen/seksjonssjefen kan hente ut relevante journalopplysninger i saksbehandlingen.

Skriftlig klage sendes i posten eller med e-post i sikker sone.

Post:
Tannhelsetjenesten
Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

E-post:
Send sikker digital post
Av personvernhensyn bør e-posten sendes via denne sikre kanalen.

Saksgang ved klage
Saken blir registrert som unntatt offentlighet i Innlandet fylkeskommune sitt saksbehandlingssystem, før den blir sendt videre til fylkestannlegen/seksjonssjef for behandling. Fylkestannlegen/seksjonssjefen innhenter opplysninger fra aktuelle behandlere og overtannlegen, før han fatter vedtak i saken.

Ved eventuelle spørsmål, kan du kontakte konstituert seksjonssjef for tannhelse, Hilde A. Søberg.

3. Klag til Statsforvalteren

Hvis du er uenig i fylkestannlegens vedtak, kan du sende skriftlig klage til Statsforvalteren i Innlandet

Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal beskrive det du klager på, og inneholde opplysninger du mener har betydning for behandlingen av klagen.

4. Klag til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Kriterier for pasientskadeerstatning:

  1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen.
  2. Pasientskaden må ha medført økonomisk tap, tilsvarende eller mer enn 10 000 kroner.
  3. Pasientskaden må ikke være eldre enn 3 år.

Les mer om hva som skal til for å få erstatning

5. Søk hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Innlandet

Du kan også få hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Innlandet

6. Klage på privat tannlege

Klage på behandling hos privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av den offentlige tannhelsetjenesten.

Klagen bør rettes til tannpleieren/tannlegen der behandlingen har blitt utført.

Skriftlig klage kan sendes direkte til Statsforvalteren i Innlandet, se punkt 3.

Du har også klagemulighet til den lokale tannlegeforeningens klagenemnd:

Mer informasjon om klage