Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom.

Søknadsskjema

Søknadsskjema blir lagt ut senest tre uker før søknadsfristen.

Formål

Ordningen har som formål å styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og unge i Innlandet.

Hvem kan søke?

Arrangører som har kunst og kulturaktivitet for barn og unge som primæraktivitet.

Søknadsfrist

Søknadsfrister er 1. mai og 1. november. 

Søknadsfristen 1. november gjelder for året etter. 

Hva kan støttes?

Prosjekttilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og unge. Det kan bevilges tilskudd til prosjekter som er med på å realisere fylkeskommunens vedtatte kulturpolitikk og ungdomsstrategi, hvor ungdom skal ha mulighet til deltagelse i aktiviteter, kultur og fritidstilbud og ha arenaer hvor de kan utvikle og vise skaperkraft.

Som hovedregel ønsker Innlandet fylkeskommune å engasjere seg i tiltak som går på tvers av kommunegrensene. Aktivitet med reelt regionalt nedslagsfelt vil bli prioritert.  

Støttenivå

Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter. Fylkeskommunen kan finansiere inntil 75 % av totalkostnaden.

Søknader på under 10 000 kroner vil ikke bli behandlet.

Krav til søknaden

I søknadsskjemaet skal det fylles inn blant annet prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan.

Søknadsvurdering

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter tildeles støtte, siden den økonomiske rammen for ordningen er begrenset. Følgende kriterier vektlegges i vurderingen av søknadene:

  • Kulturprofil og prosjektets betydning ut over det ordinære kulturtilbudet i fylket.
  • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging og styring, herunder økonomistyring.
  • Overføringsverdi for andre.
  • Antall involverte ungdommer.

Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. Samarbeid på tvers av kommuner vil bli prioritert.

Avgrensning

  • Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter.
  • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
  • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.
  • Det gis ikke reisestøtte for enkeltpersoner eller grupper.
  • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne støtteordningen.
  • Det bevilges ikke støtte til drift av organisasjoner.

Rapportering

Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler

Til toppen