Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater - Innlandet fylkeskommune

Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Lærebedrifter/opplæringskontor i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov.

Bedriften kan søke før lærekontrakten blir inngått, eller underveis i læretiden. Tilskuddet skal brukes til ekstra tilrettelegging og oppfølging i lærebedriften.

Hvem kan søke?

  1. Lærebedrifter som vurderer å ta inn søkere til læreplass med utfordringer/spesielle behov som er kjent for skolen og lærebedriften på forhånd. Ekstra tilskudd gis for å sikre søkeren læreplass.
  2. Lærebedrifter som opplever uforutsigbare utfordringer med lærlinger og lærekandidater underveis i læretiden.

Tilskuddets størrelse og varighet

Tilskuddet er på 5000 kroner per måned, og kan innvilges for inntil seks måneder av gangen. Dersom det er behov for tilskudd i mer enn seks måneder for samme kandidat, må lærebedriften søke på nytt.

Tilskuddet er rammestyrt. Det betyr at når rammen for tilskuddet er brukt, vil det ikke bli innvilget nye søknader i samme kalenderår.

Rettet mot ungdom

Tilskuddet er spesielt rettet mot ungdom, og kan gis for både lærekandidater og lærlinger.

Kandidater i andre opplæringsordninger, for eksempel «fagbrev på jobb», og «modulstrukturert fag- og yrkesopplæring» omfattes ikke av ordningen.

Tilskuddet kan brukes til:

  • Tettere oppfølging
  • Ekstra personellressurs
  • Fysisk tilrettelegging
  • Nødvendig utstyr
  • Digitale hjelpemidler

Søknad

Last ned søknadsskjema (PDF, 109 kB)

Behovet for ekstra tilskudd må dokumenteres. Dersom det finnes sakkyndig vurdering fra PPT, lege eller institusjon som beskriver behov for tilrettelegging, kan dette legges ved søknaden etter samtykke fra kandidaten. 

Dersom fagrådgiveren i fylkeskommunen har vært involvert og kjenner saken, er det ikke behov for annen dokumentasjon enn beskrivelsen fra lærebedriften om planlagte tiltak.

Ingen søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Søknadene behandles fortløpende av fylkeskommunens fagrådgiver for det aktuelle programområdet.
Se kontaktpersoner her

Utbetaling

Ekstra tilskudd blir utbetalt samtidig med det ordinære basistilskuddet til lærebedriften to ganger i året.

Beløpet er 5000 kroner per måned (maksimalt 30 000 kroner per halvår). Tilskuddet gis ikke med tilbakevirkende kraft.

Videreføring etter seks måneder

Dersom lærebedriften har behov for å videreføre tilskuddet etter de første seks månedene, må lærebedriften sende inn ny søknad. Søknaden må inneholde en enkel rapport om tiltakene som ble iverksatt i forrige periode.

Til toppen