Bedriftsintern opplæring (BiO) - Innlandet fylkeskommune

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. Søknadsfristen har gått ut, og det er ikke mulig å søke i etterkant.

Søknader om støtte til bedriftsintern opplæring sendes inn via regionalforvaltning.no innen 23. april. Der finner du også de fullstendige kriteriene for ordninga.

Hva kan det søkes om støtte til

Søker må utarbeide en opplæringsplan som tar hensyn til følgende:

  • Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte
  • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida
  • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger blir endra

Hvem kan søke

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke.

Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.

Til toppen