Tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner 2024

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk fredete kulturminner i 2024. Søknadsfrist er 15. desember 2023.

Har dere gryteklare tilretteleggings- og skjøtselsplaner som trenger en håndsrekning for å bli realisert?

Fylkeskommunen vil også for neste år gi mulighet til å søke om tilskudd til formidlings- og skjøtselsoppgaver. Prosjektet må være overkommelig å realisere i 2024. 

Søknadsmuligheten er en del av Riksantikvarens BARK-program (Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner), og gjelder tilskudd fra statsbudsjettet, kap. 1429 post 70.  

Hvem kan søke?

Kommuner og frivillige lag og organisasjoner kan søke. Samarbeid er ønskelig. 

Søknadsfrist

Fristen er 15. desember 2023.

Hva kan du søke tilskudd til?

 • formidling og tilrettelegging, for eks. skilt  (også oppgradering av eldre tilrettelegging)
 • skjøtsel av vegetasjon (første gangs skjøtsel)
 • tiltak som gir økt tilgjengelighet
 • tiltak som reduserer slitasje på kulturminnene

Hva må søknaden inneholde?

Send søknad med kort prosjektbeskrivelse. I prosjektbeskrivelsen må følgende framgå:

 • mål for arbeidet
 • tiltak
 • vurdering av om kulturminnet er egnet for tilrettelegging, for eksempel om det tåler besøk
 • budsjett og finansieringsplan
 • plan for drift og vedlikehold
 • godkjenning fra grunneier
 • om kulturmiljøet er prioritert i kommunenes kulturminneplaner (KIK) eller andre planer/strategier

Send søknad

Send søknad på e-post til post@innlandetfylke.no og merk med "BARK-søknad 2024" i emne-feltet.

Søknadsordningen passer for

 • prosjekter som kan gjennomføres i løpet av 2024
 • prosjekter har moderat omfang og kostnadsramme
 • prosjekter som er i tråd med kulturminneloven
 • prosjekter som har god lokal forankring

Det vil bli lagt vekt på

Lokal forankring, medfinansiering/egeninnsats og langsiktige planer for vegetasjonsskjøtsel og vedlikehold. Tiltak må være i tråd med kulturminneloven.  

Det kreves normalt femti prosent medfinansiering, der egeninnsats kan inngå.

Prosess og forbehold

Kulturarv vurderer søknadene som kommer inn og oversender en samlet prioritering til Riksantikvaren innen 15. januar 2024.

Tildeling vil deretter avhenge av Riksantikvarens prioriteringer i henhold til tilskudd fra statsbudsjettet, kap. 1429 post 70.

Kulturarv i fylkeskommunen ønsker dialog med søkerne gjennom prosjektarbeidet.

Søkerne må sende en sluttrapport til fylkeskommunen innen 1. november 2024, som fylkeskommunen videresender til Riksantikvaren innen 15. november 2024.  

Når kan du forvente svar?

Du kan forvente svar på vårparten. Vi vil holde søkere oppdatert.

Bakgrunn

Riksantikvarens BARK-program har eksistert siden 2011. I innlandet har fylkeskommunen i samarbeid med kommuner og andre aktører i årene etter dette realisert en rekke tilretteleggingsprosjekter av ulikt omfang.

Nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken vektlegger engasjement og at alle skal ha mulighet til å ta ansvar for kulturmiljø. Fylkeskommunen ønsker med dette å gi kommuner og frivillige lag en mulighet til å realisere fomidlings- og skjøtselstiltak som er høyt prioritert lokalt.   

Kulturarv vil være tilgjengelig for veiledning gjennom året.

Ta gjerne kontakt ved utarbeiding av søknad

Dersom dere har spørsmål eller ønsker veiledning ved utarbeidelsen av søknaden, er dere velkommen til å ta kontakt. Se kontaktinformasjon under.