Vassdragsmidler

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Beløpet som skal fordeles i 2022 er i størrelsesorden 500 000 kroner.

Søknadsfrist

7. mars

Hvem kan søke?

 • Offentlige aktører
 • Lag og foreninger
 • Privatpersoner

Kriterier

 • Midlene kan brukes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til lønn til egne ansatte.
 • Når tiltak ellers vurderes som likeverdige, vil de tiltakene som kommer flere til gode bli prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode. Dette vurderer vi relativt i forhold til størrelsen på brukergruppene.
 • En geografisk fordeling av midlene er også noe vi ønsker, så langt det er mulig.

Krav til søknaden

Søknaden må være skriftlig og inneholde:

 • navn på tiltaket
 • navn og adresse på tiltakshaver/-e
 • lokalisering av tiltaket, primært med kart
 • beskrivelse av tiltaket
 • kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
 • framdriftsplan med eventuell etappeangivelser
 • eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak
 • søknadsbeløp

Søknadsbehandling

 • Fordelingen av vassdragsmidler vil bli politisk behandlet i fylkeskommunen, og du kan forvente svar i april-mai 2022.
 • Du må ha fullført tiltaket og sendt sluttrapporten innen utgangen av 2023. Da vil du få utbetalt tilskuddet i sin helhet.

Slik søker du

Søknad om fylkeskommunale vassdragsmidler 2022 sendes til:

post@innlandetfylke.no

eller

Innlandet fylkeskommune
Kommunal veiledning og plan 
v/Hanne Thingstadberget
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar