Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø.
Søknadsfrist: Løpende

Formål

Formålet med Grønn framtid Innlandet er både å fremme verdiskaping som gir positiv effekt på klima og/eller miljø, og å bidra til en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i Innlandet.

Ordningen skal være risikoavlastende, og skal bidra til at bedrifter kan skaffe seg et skikkelig kunnskapsgrunnlag og godt utgangspunkt før de satser for fullt på nye ting.

Status fra november 2021:

Hva kan Grønn framtid støtte?  

Grønn framtid støtter prosjekt i tidlig fase, for eksempel utforsking av et problem, prototypebygging og testing av mulige løsninger.

 • Prosjektet må ha en positiv effekt på klima og/eller miljø.
 • Tiltaket skal ha potensial for økt verdiskaping og sysselsetting i Innlandet.
 • Prosjektet skal gi økt produktivitet, og/eller ha ringvirkninger hos andre bedrifter.
 • Idéen som skal utvikles bør være ny i Innlandet, helst også ny nasjonalt, og gjerne ny internasjonalt.

Hvor mye kan du få i støtte?

 • Nyetablerte bedrifter kan få dekket inntil 60 % av prosjektkostnadene.
 • Bedrifter som er eldre enn 5 år kan få 50 %.
 • Maksimal søknadssum er 300 000 kroner. 

Hva støttes ikke?

 • Ordinære driftskostnader
 • Investeringer. Små investeringer som er nødvendige for å utvikle idéen kan likevel godkjennes.
 • Prosjekt som helt klart faller inn under andre offentlige støtteordninger. Samfinansiering med kommunale næringsfond godtas.

Hvem kan søke?

 • Foretak som er registrert og har hovedaktiviteten sin i Innlandet.
 • Bedriften som skal gjennomføre og få effekten av prosjektet må selv stå som søker (ikke konsulentselskap eller andre som skal være med og utvikle prosjektet).

Søknaden bør vurderes opp mot andre tilskuddsordninger før du søker støtte fra Grønn framtid. Grønn framtid skal være et supplement.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister, og søknader blir behandlet fortløpende.

Søk om midler

Du søker gjennom den elektroniske søknadsordningen til Regionalforvaltning. Registrer deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddsordningen.   

Gå til regionalforvaltning.no

Prioritering av søknadene

Søknadene blir vurdert ut fra den totale mulige effekten på: 

 1. Hvorfor dette prosjektet vil gi en positiv effekt på miljø/klima.
 2. Hva som er nytt ved produktet/tjenesten (innovasjonsgrad).
 3. Hva prosjektet kan føre til av verdiskaping.
 4. Om det vil gi økt sysselsetting eller økt produktivitet, og/eller ha ringvirkninger hos andre bedrifter.

Krav til søknaden

1. Kontaktopplysninger: Navn på foretaket, organisasjonsnummer og kontaktperson.

2. Effekten på klima og miljø og hvordan prosjektet vil:

 • Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål:      
  1. Begrensning av klimaendringer      
  2. Klimatilpasning      
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser      
  4. Omstilling til en sirkulærøkonomi      
  5. Forebygging og reduksjon av forurensing      
  6. Vern og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer      
 • Ikke være til skade for noen av de andre miljømålene

3. Hva innovasjonsgraden er: hvordan prosjektet skiller seg fra ting som er gjort tidligere.

4. Verdiskapingspotensialet.

5. Mulig sysselsettingseffekt i bedriften og mulige ringvirkninger.

6. Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet.
Bedriftens egen finansiering kan både være egeninnsats i form av timer og/eller finansiering i kroner. Maksimal timesats er 700 kroner.

7. Tidligere tilskudd: Tilskudd som bedriften har fått tildelt som bagatellmessig støtte i kalenderåret og de to årene før (2021–23) må oppgis med tilskuddsgiver og -beløp.

8. Regnskapet må være attestert av regnskapsfører.

Dersom en bedrift er del av et konsern, gjelder egne regler. Det blir da sendt ut et eget skjema dersom det blir tildelt tilskudd.

Ufullstendige søknader kan avvises. Det samme gjelder søknader som omfatter kostnader som ikke kan godkjennes, for eksempel når prosjektet bare omfatter investeringer.

Krav til rapportering

Det kan betales ut forskudd med inntil 50 % når prosjektet har startet opp. 

Status- og sluttrapportering med regnskap skal sendes via regionalforvaltning.no innen fristen som står i tilsagnsbrevet. Utgifter og timer skal dokumenteres.

Trenger du inspirasjon? 

Siden 2017 har Grønn framtid gitt mer enn 50 millioner kroner til prosjekter som for eksempel øker energieffektivitet, reduserer utslipp, øker ombruk og gjenbruk, og gjør industri og landbruk mer bærekraftig.

Les mer om noen av disse prosjektene her:

Tildelinger fra Grønn framtid