Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø.

Grønn framtid videreføres i Innlandet

Fylkestinget vedtok i april 2021 å videreføre støtteordningen Grønn framtid Oppland og utvide den til å gjelde hele Innlandet. Det ble satt av 12 millioner kroner til dette formålet.

Formålet med Grønn framtid Innlandet er både å fremme verdiskaping som gir positiv effekt på klima og/eller miljø, og å bidra til en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i Innlandet.

Ordningen skal være enkel å søke på. Den skal bidra til å redusere risikoen bedrifter står overfor når de utvikler, tester og iverksetter nye ideer og teknologi.  

Søk om midler

Du søker gjennom den elektroniske søknadsordningen til regionalforvaltning. Du må registrere deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen.

Gå til regionalforvaltning.no

Før du søker

Det er ingen søknadsfrister, og søknader blir behandlet fortløpende. Les omtalen av ordningen grundig, og bruk god tid på å skrive søknaden.

Legg vekt på: 

 • Hvorfor dette prosjektet vil gi en positiv effekt på miljø/klima
 • Hva som er nytt ved produktet/tjenesten (innovasjonsgrad)
 • Hva prosjektet kan føre til av verdiskaping
 • Om det vil gi økt sysselsetting eller økt produktivitet, og/eller ha ringvirkninger hos andre bedrifter

Kort om regelverket

Nyetablerte bedrifter kan få dekket inntil 60 % av prosjektkostnadene, mens bedrifter som er eldre enn 5 år kan få 50 %. Maksimal søknadssum er 300 000 kroner. Bedriftene som søker må være registrerte i, og ha aktiviteten sin i Innlandet.

Prosjekter eller ideene som skal utvikles må:

 • bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål:
  • Begrensning av klimaendringer
  • Klimatilpasning
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi
  • Forebygging og bekjempelse av forurensing
  • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer
 • ikke være til skade for noen av de andre miljømålene
 • være tidlig i utviklingsfasen
 • være nye i Innlandet, helst nasjonalt, og gjerne internasjonalt

Grønn framtid Innlandet støtter ikke ordinære driftskostnader eller investeringer.

Les fullstendige kriterier her (PDF, 184 kB)

Vi kan i Innlandet!

Foruten Norges største fjell, største innsjø og lengste elv har Innlandet god matjord, skog, store mineralforekomster og rike energiressurser. Ved å ta ressursene i bruk på en bærekraftig måte og satse på næringsutvikling kan vi få en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Fylkeskommunen har ordninger som kan hjelpe gode ideer opp og fram.

Siden 2017 har Grønn framtid gitt mer enn 50 millioner kroner til prosjekter som for eksempel øker energieffektivitet, reduserer utslipp, øker ombruk og gjenbruk, og gjør industri og landbruk mer bærekraftig.

Les mer om noen av disse prosjektene her:

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om Grønn framtid Innlandet, med spørsmål om søknader eller oppfølging av tildelte tilskudd.

Patrick Bolliger, rådgiver

Randi Skaaraaen, rådgiver

Tildelinger fra Grønn framtid

Til toppen