Fakta om ny skole- og tilbudsstruktur

Prosessen med ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet ble satt i gang fordi det blir færre elever i videregående opplæring. Dette fører til at fylkeskommunen får mindre penger fra staten til å drive skolene.

Færre elever gir mindre penger

 • Fylkestinget i Innlandet ba høsten 2022 om en utredning om framtidig skole- og tilbudsstruktur. Bakteppet er nedgang i elevtallet og med det en strammere økonomi.
 • Ved de 23 fylkeskommunale videregående skolene i Innlandet er det i skoleåret 2023/2024 plass til 13 600 elever, men det er bare 11 532 plasser som er tatt i bruk dette skoleåret. Det betyr at 1900 plasser er ledige.
 • De siste fire årene har det vært en nedgang i elevtallet i Innlandet på cirka 850 elever, denne nedgangen fortsetter i årene som kommer.
 • Fram mot 2038 blir det cirka 3000 færre 16–18-åringer i Innlandet. Det viser tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Det har over tid vært nedgang i antall 16–18-åringer og søkere til utdanningsprogram med høy kostnad. Dette fører til reduserte inntekter fra staten. I perioden 2020–2024 gikk inntektene fra staten ned med om lag 128 millioner kroner.

Prosessen med ny skole- og tilbudsstruktur

 • Mandatet for utredningsarbeidet har vært å se på
  • framtidig skole- og tilbudsstruktur
  • mer effektiv bruk av fylkeskommunale bygg
  • alternative opplæringsmodeller
 • Prosjektet er delt inn i tre arbeidsgrupper som består av rektorer, pedagoger, HR, økonomi, tillitsvalgte, vernetjenesten, eiendom og samferdsel.
 • Det har vært bred involvering i prosjektfasen, blant annet gjennom medvirkningskonferanser der både elever, ansatte, tillitsvalgte, næringslivet og interkommunale politiske råd har deltatt.
 • Forslag til ny skole- og tilbudsstruktur blir lagt fram for politikerne i april 2024.
 • Saken vil være på høring i perioden 1. mai–31. august 2024.
 • Etter høringsfristen skal saken gjennom flere utvalg før den endelig vedtas av fylkestinget i oktober.
 • Det er et mål om at ny skole- og tilbudsstruktur skal iverksettes fra høsten 2025.

 

Forventede elevkull 16-18-åringer
Region 2023 2038 Endring antall Endring %
Gjøvik-regionen 2285 1779 -506 -22,1
Hadeland (inkl. Lunner og Jevnaker) 1079 807 -272 -25,2
Hamar-regionen 3004 2757 -247 -8,2
Kongsvinger-regionen 1439 1130 -309 -21,5
Lillehammer-regionen 1224 1081 -143 -11,7
Midt-Gudbrandsdal 426 360 -66 -15,5
Nord-Gudbrandsdal 609 450 -159 -26,1
Nord-Østerdal 519 378 -141 -27,2
Sør-Østerdal 1366 968 -398 -29,1
Valdres 596 417 -179 -30,0

Tabellen viser treårige elevkull (16–18-åringer). Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets GSI-tall og befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).