Foreslår flere alternativer til ny skolestruktur

Et av forslagene er å legge ned Jønsberg videregående skole i stedet for skolested Sønsterud.

Skolebygning og internatbygningen på Jønsberg videregående skole med stort skilt i forgrunnen - Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande

Hovedutvalg for utdanning behandlet torsdag saken om ny skole- og tilbudsstruktur som skal sendes på høring neste uke.

De tok utgangspunkt i fylkeskommunedirektør Tron Bamruds forslag, blant annet om ny skolestruktur, som har tre alternativer:

Alternativ 1

1 skole og 4 skolesteder blir avviklet

 • Skarnes videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)

Alternativ 2

 2 skoler og 5 skolesteder blir avviklet

 • Skarnes videregående skole
 • Dokka videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)
 • Skolested Sønsterud (Solør videregående skole)

Alternativ 3

4 skoler og 5 skolesteder blir avviklet

 • Skarnes videregående skole
 • Dokka videregående skole
 • Trysil videregående skole
 • Gausdal videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)
 • Skolested Sønsterud (Solør videregående skole)

Foreslår å legge ned Jønsberg vgs.

Hans Kristian Enge (Ap) fremmet et tilleggsforslag på vegne av Høyre, KrF, MDG, Pensjonistpartiet, SV, Venstre og Ap. Forslaget inneholdt alternativer høringsinstansene kan vurdere, dersom de foreslår å opprettholde skoler eller skolesteder fra de tre alternativene i Bamruds forslag.

Forslaget innebærer å flytte tilbud, eventuelt legge ned andre skoler.

– Vi ønsker oss en alternativ debatt. Alt det vi spør om her nå, er for å spørre åpent. Det er ingen konklusjon i denne saken. Dette er ikke et forslag om at vi går fra det ene til det andre. Vi legger til mange flere spørsmål for å få vite mest mulig og for å få en konstruktiv debatt om andre typer alternativer, sa Enge.

Dette er de alternative forslagene til ny skolestruktur:

 • Skarnes videregående skole opprettholdes ved at ett eller flere tilbud på Øvrebyen eller Sentrum videregående skoler flyttes eller en av disse skolene legges ned.
 • Dokka videregående skole opprettholdes ved at ett eller flere tilbud fra andre skoler i Gjøvik-regionen flyttes eller at en av disse skolene legges ned.
 • Skolested Lom ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole opprettholdes ved at ett eller flere tilbud på skolested Otta flyttes eller at Otta legges ned.
 • Gausdal videregående skole opprettholdes ved at ett eller flere tilbud på Lillehammer videregående skole flyttes eller at Lillehammer avdeling sør eller avdeling nord legges ned.
 • Naturbruk ved Solør videregående skole opprettholdes ved at Jønsberg videregående skole legges ned. Alternativet forutsetter at Solør videregående skole samles på skolested Våler. Alternativet innebærer også at det kan bli nødvendig å se på en fordeling av fag på de tre gjenværende naturbruksskolene, som er Storsteigen, Solør og Lena-Valle.

Senterpartiet er negativ til å blande nye skoler inn i diskusjonen.

– Vi støtter ikke dette forslaget fordi vi mener det skaper mye splid og setter skolene opp mot hverandre. Det er uheldig og forsurer debatten, sa Bergljot Oldre (Sp).

Ulike grader av strukturendring

Senterpartiet ville altså ikke være med på tilleggsforslaget. De er derimot med på et helhetlig alternativt forslag sammen med Høyre, KrF, MDG, Pensjonistpartiet, SV, Venstre og Ap, der blant annet fylkeskommunedirektørens tre alternativer til ny skolestruktur er med.

Alternativene i forslaget er imidlertid ikke absolutte, men beskriver ulike grader av strukturendring.

Vil ha svar på mer

I dette helhetlige alternative forslaget stiller politikerne også en rekke spørsmål de vil ha svar på i høringen som handler om andre ting enn skolestruktur direkte. Eksempler på spørsmål er:

 • Oppleves fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfag hensiktsmessig for å tilfredsstille fremtidige behov i arbeidslivet?
 • Hvordan kan vi tilrettelegge for borteboere bedre enn i dag? Spesifiser gjerne samarbeidstiltak i og med den enkelte vertskommune, hjemkommune, fylkeskommunen og eventuelt andre aktører.
 • Fylkeskommunen har allerede før strukturendring flere lokaler med kapasitet for mer/annen aktivitet. Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill til alternativ bruk av fylkeskommunal eiendom i egen region.

Fritt skolevalg

Steffen Tingvoll Evensen (Frp) fremmet et tilleggsforslag om at fritt skolevalg skal legges til grunn for fremtidig skolestruktur, uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt.

Han fikk motbør fra de andre i hovedutvalget, som mente dette ikke er rett tidspunkt og at dette er et spørsmål som må behandles separat. Evensen var ikke enig i det.

– Vi mener det er viktig å ha det med inn i høringen for at det skal ligge som en forutsetning for framtidig skolestruktur, sa han.

Faglig begrunnelse

Evensen forklarte også hvorfor Frp ikke er med på noen av de alternative forslagene.

– Frp synes fylkeskommunedirektøren har kommet med en veldig god faglig begrunnelse i sitt forslag. Vi valgte å ikke forhandle med de andre partiene fordi vi ikke synes det er greit å slenge nye skoler inn i miksen uten at det ligger et faglig grunnlag bak forslagene før det sendes ut på høring, sa han.

Hans Kristian Enge (Ap) fremmet et nytt tilleggsforslag underveis i møtet på vegne av Ap, der de ber fylkeskommunedirektøren legge fram et fagnotat for å supplere høringen når det gjelder de alternativene som er nevnt i de nye forslagene.

– Det er nå vi kan kaste inn nye alternativer. Det å komme med masse nytt i oktober er litt mindre ansvarlig enn å la hele innlandssamfunnet svare på hva som er konsekvensene av det vi nå peker på, sa Enge.

Ville utsette saken

Selv om Senterpartiet og KrF er medforslagsstillere på det helhetlige alternative forslaget, fremmet Bergljot Oldre (Sp) først et utsettelsesforslag på vegne av Sp, KrF, Rødt og Industri- og Næringspartiet.

De mener at saken ikke er forsvarlig utredet. Blant annet peker de på at samfunnsmessige konsekvenser ikke er godt nok belyst for elever, skolesteder og omliggende lokalsamfunn i fylkeskommunedirektørens tre alternativer.

– Vi synes saken går fryktelig fort. Vi savner mer kunnskap, mer utredninger og mer konsekvensanalyser, sa Oldre.

Utsettelsesforslaget fikk ikke flertall.

Politisk behandling

Det er 13 medlemmer i hovedutvalg for utdanning.

 • Det helhetlige alternative forslaget fikk 12 stemmer.
 • Tilleggsforslaget om alternativer til å legge ned skolene i Bamruds forslag fikk 10 stemmer.
 • Tilleggsforslag om fagnotat fra fylkeskommunedirektøren fikk 12 stemmer.
 • Forslaget om fritt skolevalg fikk 1 stemme.

Les sakspapirene PS 10/2024

Se debatten i nett-tv

Videre saksgang

Hovedutvalgets beslutning sendes som innstilling til fylkesutvalgets møte 30. april. Da sender fylkesutvalget saken ut på høring.

Høringsfristen er 31. august. Alle som ønsker, kan komme med innspill.

Fylkestinget sluttbehandler saken om framtidig skole- og tilbudsstruktur og alternative opplæringsmodeller i oktober.