PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT blir også kalt PP-tjenesten. Vi hjelper med å legge til rette for deg som har særskilte behov i opplæringen.

Hvem kan kontakte PPT?

  • Elever og foresatte kan ta kontakt med skolen, eller direkte kontakt med PPT.
  • Lærlinger og lærekandidater kan også ta direkte kontakt, eller via veileder i bedriften.
  • Lærere, rådgivere og andre ansatte ved skolen kan ta kontakt for å drøfte saker og få veiledning.

Du kan ta kontakt med PP-rådgiveren på skolen din. Se kontaktinformasjon under.

PP-rådgivere i Innlandet

PP-rådgiverne har faste kontordager ved alle de offentlige videregående skolene i Innlandet fylke. PP-rådgiverne kan også treffes på de private videregående skolene ved behov.

Hva gjør PPT?

PPT har mange viktige oppgaver, blant annet disse:

Vi gir råd om tilrettelegging av opplæringen

PPT er for elever, lærlinger og lærekandidater som har vansker med å følge den ordinære opplæringen i videregående skole eller bedrift.

Vi gir råd og veiledning om opplæringssituasjonen din. Vi samarbeider med skolen eller lærebedriften din, og bistår med å finne ut hvilken tilrettelegging du trenger for å få best mulig opplæring.

Vi utarbeider sakkyndige vurderinger

PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering der loven krever det. En sakkyndig vurdering er et dokument som viser hvilke utredninger som er gjort, hva dine vansker er og om du ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Den sakkyndige vurderingen skal anbefale om du bør ha spesialundervisning eller ikke.

Du må gi tillatelse/samtykke til at det skal utarbeides en sakkyndig vurdering. Du må også gi samtykke før det eventuelt blir gjort vedtak om å sette i gang spesialundervisning.

Vi utarbeider også sakkyndige uttalelser, for eksempel ved tilrettelegging på eksamen.

Henvisning til PPT

For at PPT skal kunne hjelpe deg, må vi få en formell henvisning. Er du over 15 år, har du anledning til å henvise deg selv.

Det er vanligvis skolen som henviser til PPT. Foresatte kan også sende henvisning. Henvisning skal alltid skje med tillatelse/samtykke fra deg.

Les mer om PPT i opplæringslova