Fylkeskommunens rolle

Innlandet fylkeskommunes folkehelsearbeid handler om å skape et lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å leve for alle innbyggere. 

Vi jobber med strukturene rundt enkeltmennesket – enten det handler om oppvekstsvilkår, arbeidsliv eller by- og stedsutvikling. 

Det gjør vi fordi god helse skapes der vi lever livene våre. Kun ved å jobbe helsefremmende og forebyggende innenfor alle samfunnssektorer kan vi legge til rette for gode liv, hvor innbyggerne opplever mening, mestring og tilhørighet.

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse. En viktig oppgave for oss er å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, og være en pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket. 

Vi arbeider for å utjevne sosiale ulikheter. Gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene er styrking av psykisk helse løftet opp, med barn og unge som en spesielt viktig målgruppe.

Folkehelse og bærekraftig utvikling

Investering i innbyggernes helse og livskvalitet er en forutsetning for å oppnå bærekraftige samfunn. FNs bærekraftsmål gjør derfor folkehelsearbeidet mer aktuelt enn noensinne.

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.

Ved å bruke bærekraftsmålene som rammeverk for planlegging og tjenesteyting utfordres vi til å løfte blikket og se samfunnsutviklingen i en større sammenheng. Det innebærer at vi må jobbe for mer rettferdige og inkluderende samfunn, og ha større fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller.

For å lykkes med dette må vi jobbe sammen på tvers av sektorer og i samarbeid med innbyggerne. Det er i fellesskap vi skaper de gode løsningene og sikrer at Innlandet er et godt sted å leve for alle!

Kunnskapsgrunnlag

Vi har samlet kilder til et godt kunnskapsgrunnlag på siden Statistikk og analyse, under Folkehelse og levekår:

Kilder til et godt kunnskapsgrunnlag innen folkehelse