Program for folkehelsearbeid - Innlandet fylkeskommune

Program for folkehelsearbeid

Folkehelseprogrammet skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord. 

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere et 10-årig Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet) med fokus på barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Det blir lagt vekt på å utvikle metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet og hindre utstøting.

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Til toppen