Program for folkehelsearbeid

Folkehelseprogrammet skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord. 

Tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid i Innlandet

Kommuner (og videregående skoler i samarbeid med kommuner) kan søke om tilskudd til 3-årig tiltaksutvikling for å fremme barn og unges helse og livskvalitet i barnehager, skoler og nærmiljø.

Søknadsfrist 15. mai 2024.

Les mer om tilskuddsordningen

10-årig folkehelseprogram

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere et 10-årig Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet) med fokus på barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Det blir lagt vekt på å utvikle metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet og hindre utstøting.

Barn og unge er prioritert

Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak blant annet for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

Les mer om folkehelseprogrammet på helsedirektoratets nettsider

Folkehelseprogrammet i Innlandet