Program for folkehelsearbeid

Folkehelseprogrammet skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord. 

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere et 10-årig Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet) med fokus på barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Det blir lagt vekt på å utvikle metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet og hindre utstøting.

Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak blant annet for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

Les mer om programmet på helsedirektoratets nettsider