Strategiske dokumenter

Strategiske dokumenter viser vedtatte satsinger som skal bidra til utvikling i Innlandet.

Styringsdokument reiseliv Innlandet fylkeskommune 2021-2022

Styringsdokumentet skal være grunnlag for prioritering av ressurser (penger og tid) for Innlandets arbeid med reiseliv i perioden 2021-2022.

Styringsdokument reiseliv Innlandet fylkeskommune 2021-2022 (PDF, 6 MB)

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024

Strategien gir retning for utviklingen av bioøkonomien i Hedmark og Oppland, med mål om å legge til rette for økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og økt konkurransekraft i de biologisk baserte verdikjedene.

Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet

Innlandet fylkeskommune ved Hovedutvalg for næring vedtok den 1. juni 2022 «Tiltaksplan for jordbruk i Innlandet 2022-2024».

Planen gjennomgår de overordnede nasjonale målsettingene for jordbruket i Innlandet. Videre redegjør den for status, muligheter og utfordringer.

Planen inneholder også en tiltaksdel.

Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet (PDF, 2 MB)

FoUi-strategi

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon for Innlandet er et strategisk styringsverktøy for å oppnå økt bruk av FoUi i regionen for å oppnå økt verdiskaping. Dokumentet viser mål, delmål og rolleavklaringer.

Regional plan for verdiskaping

Målet med den regionale planen for verdiskaping er vekst i arbeidsplasser og verdiskaping over gjennomsnittet for landet innen de prioriterte plantemaene bioøkonomi, reiseliv, opplevelser og fritidsinnbyggere, cyber- og informasjonssikkerhet og industri.

Regionale planer for kompetanse og arbeidsliv

Planer som legger grunnlaget for en offensiv satsing på kompetanse for et fremtidsretta og konkurransedyktig Innlandet.

Regional plan - Kompetanse for arbeidsliv i rask endring 2018-2030 (PDF, 2 MB) (gjelder i tidligere Oppland) En plan som blant annet setter fokus på å skape nye arbeidsplasser, utdanne nye generasjoner og bygge infrastruktur.

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030 (PDF, 7 MB) (gjelder i tidligere Hedmark) En plan for kompetanseutvikling, som også skal styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle innen kompetansepolitikken.

Internasjonal mål- og handlingsplan

Denne handlingsplanen skal målrette det internasjonale arbeidet i Innlandet, slik at vi kan forsterke vår internasjonale innsats og uttelling.