Over 100 millioner kroner til næringsutvikling

Hovedutvalg for næring tildelte onsdag drøyt 104 millioner kroner til næringsutvikling i Innlandet.

Norske pengesedler - Klikk for stort bilde Mostphotos

Tre av sakene politikerne behandlet onsdag handler om oppdragsbrev for 2024 til Innovasjon Norge Innlandet, SIVA og Forskningsbasert innovasjon i regionene. I tillegg behandlet de en sak om regional medfinansiering til et prosjekt om bærekraftig industri i Elverum.

Innovasjon Norge Innlandet

Innovasjon Norge Innlandet får 70,8 millioner kroner for 2024 som fylkeskommunens aktør av bedriftsrettede virkemidler. I tillegg tildeler fylkeskommunen 1,5 millioner kroner av egne midler. Disse er øremerket prosjektet Invest In Innlandet.

Innovasjon Norge skal støtte opp under fylkeskommunens strategiske satsinger, spesielt knyttet til Innlandsporteføljen.

Saken ble enstemmig vedtatt

Les sakspapirene PS 3/2024

SIVA

SIVA får til sammen 21,15 millioner kroner for 2024 som operatør av de to programmene for næringshager og inkubasjon i Innlandet. 19,35 millioner kroner er fra statlige midler over statsbudsjettet, mens 1,8 er fylkeskommunens egne midler avsatt til næringsutvikling. De fylkeskommunale pengene skal gå til Sør-Østerdal Næringshage.

Av de statlige midlene går 10,7 millioner kroner til næringshagene, mens 9,7 millioner kroner går til inkubatorene i Innlandet.

Hva gjør inkubatorer og næringshager?

Inkubasjonsprogrammet har som mål å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter og gi ny vekst i etablerte bedrifter.

Målet for næringshageprogrammet er å legge til rette for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser.

Siva er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Denne infrastrukturen består blant annet av inkubatorer og næringshager.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 5/2024

Forskning i regionene

Ordningen Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) får 9,9 millioner kroner for 2024. Av dette er 5,9 statlige bevilgninger, mens 4 millioner kroner er fylkeskommunale midler.

FORREGION har som mål å få flere bedrifter til å bruke forskning når de skal utvikle bedriften sin.

Les sakspapirene PS 1/2024

Bærekraftig industri

Klosser Innovasjon får 790 000 kroner for år to av prosjektet Bærekraftig industri og industrielle symbioser i Elverum-regionen.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle bærekraftige forretningskonsepter for industrien i Elverum-regionen. Dette innebærer at prosjektet blant annet skal bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft, redusere bedriftenes miljøavtrykk og skape nye produkter og tjenester som kan gjenvinnes eller brukes om igjen.

Saken be enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 4/2024