Støtte til vern

Hovudutvalet for kultur gav midlar til mellom anna ruinar frå mellomalderen og brannsikring av trehus.

Oversiktsbilde av en "øy" i Mjøsa der Mjøskastellet ligger. - Klikk for stort bildeHovedutvalet for kultur gav 600 000 kroner til konservering av muren på Mjøskastellet i Ringsaker Andreas Nilsson.

Hovudutvalet for kultur gav onsdag støtte til ei rekkje viktige prosjekt. 

Ruinar frå mellomalderen

Det er ti registrerte ruinar frå mellomalderen i Innlandet. Konserveringsarbeidet for Mjøskastellet i Ringsaker starta i 2022. Dette arbeidet får no 600 000 til konservering av muren.  I tillegg får Hoff prestegard i Østre Toten kommune 1 400 000 til konservering av ein steinkjellar.

Saka blei einstemmig vedteken.

Sjå sakspapira PS 18/2024

Ein million til freda bygningar

Haverstadloftet får til saman 863 500 kroner til Istandsetjing og sikringstiltak. Steinhuset på Gran får 50 000 til eit førebuande prosjekt og Marstein Nordigard og Marstein Sygard får 60 000 til dendro-datering. Dette er ein metode for å finne ut kor gamalt eit bygg er. 

Saka blei einstemmig vedteken.

Sjå sakspapira PS 22/2024

Støtte til private bygg

Hovudutvalet fordelte òg statlege midlar til freda kulturminne i privat eige frå statsbudsjettet 2024. Over 33 millionar blei fordelte. 

Saka blei einstemmig vedteken.

Sjå sakspapira PS 21/2024 for fullstendig oversikt. Dei ligg i vedlegg 1.

Brannsikring i Kongsvinger og Lillehammer

Brannsikring av trehusområde med høg kulturhistorisk verdi er i tråd med FNs berekraftsmål om å styrkje innsatsen for å verne og sikre kulturen i verda – og naturarv. Desse områda er definerte av Riksantikvaren. Kongsvinger kommune får i denne omgangen 850 000 kroner og Lillehammer kommune 500 000 kroner.

Saka blei einstemmig vedteken.

Sjå sakspapira PS 20/2024

Nær to millionar til verneverdige bygg og anlegg

Innlandet fylkeskommune vil ikkje berre gje tilskot til verna bygg. Fylkeskommunen ønskjer òg at dei utan formell vernestatus kan bli teke vare på for framtida. 

Sjølv om fylkeskommunen bidreg med forholdsvis små tilskot til dei fleste av prosjekta, vil tilskotet likevel vere viktig for å utløyse tilskot frå andre eksterne bidragsytarar, og istandsetjingsprosjekta gagnar lokalt næringsliv. Vi har prøvd å fordele geografisk spreitt og til regionar med store behov.

Desse har fått tilskot:

Hovedutvalg for kultur 17. april vern
Kommune Prosjekt Tilsegn kr
Engerdal Båthus ved Femunden 70 000
Engerdal Grøtådalssætra 70 000
Gran Hovudbygningen på Søndre Grinaker 60 000
Kongsvinger Skolemuseet Skinnarbøl 40 000
Kongsvinger Uthus på Holmengården, Øvrebyen 80 000
Lillehammer Fiskebua Knuvelbua i Lågendeltaet 60 000
Lom Steinbru på Turtumøygarden 40 000
Os Fjøs på Østgarden 100 000
Rendalen Fløytardammen Nydammen 70 000
Rendalen Handelsstaden Aasheim 80 000
Ringsaker Fjøs på Gunhildseter 50 000
Stange Klypstua 70 000
Stange Låve på Opsal gard 70 000
Stor-Elvdal Steinfjøs på Sollia prestegardsseter 60 000
Stor-Elvdal Jernbanehotellet 70 000
Søndre Land Stabbur med skåle på Torgrimstuen 50 000
Sør-Fron Låve på Rudisetra 50 000
Sør-Fron Originalt bad på Steig gard 50 000
Sør-Odal Tak på Kvisler gard 40 000
Trysil Låve på Skjærbekken 30 000
Trysil Låve i Skjærberget 50 000
Vestre Slidre Røysestogo 50 000
Våler IX-koia 60 000
Våler Våningshus på Lund gard 70 000
Våler Våningshus på Eid vestre 70 000
Åsnes Låvetak på Søndre Furuberg 50 000
Åsnes Låve på Peistorpmoen 80 000
Åsnes Kilenga dansebane 160 000

Saka blei einstemmig vedteken.

Sjå sakspapira PS 19/2024