53 millioner til bygningsvern og kulturmiljø i Innlandet

Årets tildeling fra Riksantikvaren går både til bygningsvern, fartøy, verdensarv, teknisk-industrielle miljø og ruiner. 

I årets fordeling av tilskudd over statsbudsjettet har Innlandet fått til sammen 53 415 000 millioner kroner.  

Tilskuddene kommer mange verdifulle kulturmiljø i Innlandet til gode, som nødvendige tilskudd til istandsetting og vedlikehold. 

Nå starter arbeidet med fordeling av midler til søkere i det langstrakte fylket vårt. Forslag til fordeling vil bli politisk behandlet i hovedutvalg for kultur i løpet av mars og april.  

29 millioner til freda bygninger i privat eie 

kafe, bygning - Klikk for stort bildeGlopheim kafe i Stor-Elvdal er en av Innlandets freda bygninger i privat eie. Eli Lirhus, Innlandet fylkeskommune.

Som ventet er tilskudd til private eiere av freda bygninger den største potten. I år er Innlandet fylkeskommune tildelt 29 millioner kroner til dette viktige feltet. 

Vi starter nå arbeidet med å fordele tilskuddet til de ulike eierne som har søkt om å gjennomføre ulike tiltak på sine freda bygninger, slik som utbedring av skader, tilpasning til et våtere og villere klima samt forskjellige ENØK-tiltak.

Innlandet har en stor andel av de privateide freda bygningene i Norge. På vegne av vel 70 eiere av freda bygninger søkte Innlandet fylkeskommune Riksantikvaren om tilskudd på til sammen 55,5 millioner kroner for 2024.

Tildelingen endte altså på 29 millioner kroner, som er 52 % av omsøkt beløp, noe som er en økning fra 2023. 

Det er gledelig med en økning i tilskudd fra Riksantikvaren, men fortsatt er det et relativt stort gap mellom behov og fordeling

Det uttaler Torill Nygård, seksjonsleder for Bygg og landskap i Innlandet fylkeskommune. Hun påpeker at 29 millioner kroner likevel er et betydelig bidrag til private eiere som får hjelp til å ivareta sine kulturminner. 

Og ikke nok med det: 

Mye av disse midlene går i tillegg videre ut i lokalt næringsliv, og bidrar til å opprettholde håndverkerkompetanse og en håndverkernæring som vi både er stolte og avhengige av i Innlandet. 

Brannsikring av trehusmiljø           

Innlandet fylkeskommune fikk i år 930 000 kroner i tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø. Midlene vil bidra til økt brannsikring i Øvrebyen i Kongsvinger og i Lillehammer sentrum.

Istandsetting av freda middelalderhus 

I år kom det inn tre søknader for tilskudd til freda middelalderhus (eldre enn 1537), henholdsvis fra Haverstadloftet i Sør-Fron, Steinhuset i Gran og loftene på Sygard og Nordigard Marstein. Fylkeskommunen fikk totalt 900 000 kroner til fordeling. 

stokker fra gammelt hus - Klikk for stort bildeEt utvalg demonterte bygningsdeler fra Dagsgardsloftet fra Skjåk, nå på Maihaugen. Eli Hauge Lirhus, Innlandet fylkeskommune.
lafta bygg, istandsetting - Klikk for stort bildeIstandsetting etter skader og tidligere utførte reparasjoner på Dagsgardsloftet fra Skjåk, nå på Maihaugen. Eli Hauge Lirhus, Innlandet fylkeskommune.

Verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen

Verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen ble tildelt et tilskudd for 2024 på 8 375 000 kroner og et tilsagn for 2025 på 3 500 000 kroner. Dette er en økning på over en million kroner fra i fjor.  

Pengene skal fordeles mellom Sør-Trøndelag og Innlandet fylker.  I år har det kommet inn søknader om istandsettingsarbeider, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak og kunnskapsheving.

Verdensarvkoordinatorstillingen finansieres også gjennom tilskuddsordningen for verdensarv.

Fartøyvern

Fylkeskommunen har mottatt tilskudd til fartøyvern på 1 970 000 kroner for 2024 og forhåndstilsagn på 200 000 kroner for 2025. 

Fylkeskommunen søkte Riksantikvaren om 3 515 000 kroner på vegne av fire av de freda/verna fartøyene i fylket i år og om forhåndstilsagn på 450 000 kroner for neste år.  

Teknisk- og industrielle kulturminner

Til teknisk- og industrielle kulturminner har Innlandet fått 5 290 000 kroner i tilskudd for 2024 og 1 250 000 kroner i tilsagn for 2025.

Føringene i statsbudsjettet vektlegger tilskudd til forvalting, drift og vedlikehold av anleggene som inngår i det nasjonale bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. For Innlandet gjelder det Atlungstad brenneri, Folldal gruver, og Klevfoss industrimuseum. 

Middelalderruiner

Innlandet har fått 2 millioner kroner til to ruinprosjekter: Mjøskastellet i Ringsaker og steinkjelleren på Hoff prestegård i Østre Toten. 

Vi søkte om 2 960 000 kroner. Vi har fått mindre enn det vi søkte om, men det gjelder andre fylkeskommuner også. 

Samlet tildeling av tilskudd fra statsbudsjettet 2024 kap. 1429 

  • Post 71 Freda kulturminner i privat eie kr 29 000 000
  • Post 72 Teknisk- og industrielle kulturminner kr 5 290 000 (2024)  og kr 1 250 000 (2025)
  • Post 73 Brannsikring tette trehusmiljø kr 930 000
  • Post 73 Istandsetting av freda middelalderhus kr 900 000
  • Post 73 Konservering av ruiner fra middelalder kr 2 000 000
  • Post 74 Fartøyvern kr 1 970 000 (2024) og kr 200 000 (2025)
  • Post 79 Verdensarv (Røros Bergstad og Circumferensen) kr 8 375 000 (2024) og kr 3 500 000 (2025)  

Totalt (inkludert tilsagn 2025) 53 415 000 millioner kroner