Vil ha regionale føringer for sol- og vindkraft

Slike føringer skal sikre helhetlige og langsiktige vurderinger i vind- og solkraftsaker.

Vindmøller langs en åsrygg med en åker og skog i front  - Klikk for stort bildeVindmøller i Nord-Odal Marit Thobiassen Strande

Saken ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag.

Energi og areal

De regionale føringene skal si noe om prioriteringer og gi retning for politikken på området. De skal også hjelpe kommunene og andre regionale aktører når de skal håndtere saker om fornybar energi.

Dessuten skal de løfte fram behovet for økt produksjon av fornybar energi i kombinasjon med bærekraftig arealbruk. De regionale føringene kan også si noe om arealbruk knyttet til ny nettinfrastruktur.

Andre tiltak i gang

Det er allerede satt i gang andre tiltak innenfor dette fagområdet:

Veileder til kommunene: Veilederen skal si noe om hvordan kommunene skal behandle saker om fornybar energi. Den skal være ferdigstilt i november. Dette er et tiltak i Regional plan for klima, energi og miljø.

Regionalt energiforum: Forumet ble opprettet i januar 2024 og skal bidra til at myndigheter, forbrukere og produsenter av fornybar energi og infrastruktur snakker sammen og samhandler.  Dette er et tiltak i handlingsprogrammene til begge de regionale planene.

Regionalt planforum: Dette er et lovpålagt forum der kommuner og andre aktører har mulighet til å få drøftet planene sine i en tidlig fase med regionale aktører.. Det vil være naturlig at saker om sol- og vindkraft også drøftes i planforum.

Politisk behandling

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet et tilleggsforslag på vegne av H, Ap og MDG om at fylkeskommunens areal- og naturregnskap skal tas inn i arbeidet. Dessuten vil de at det i veiledningen med kommunene også skal vurderes grå arealer i forbindelse med etablering av energiproduksjon. Dette er områder som allerede er tatt i bruk og som kan utnyttes på en ny og bærekraftig måte. De vil også at det skal utarbeides en egen veileder for næringslivet med tanke på energiproduksjon på store, bebygde flater.

Mari Gjestvang (Sp) fremmet også et tilleggsforslag på vegne av Sp og KrF om å sikre politisk forankring og kunnskap om utfordringsbildet og mulighetsrommet.

Begge tilleggsforslagene ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer. Truls Gihlemoen varslet at Frp ville stemme imot tilleggsforslagene fordi de mente fylkeskommunedirektørens innstilling var god nok uten disse tilleggene.

Selve innstillingen ble enstemmig vedtatt. Dermed har fylkeskommunedirektøren fått i oppdrag å legge fram en ny sak med forslag til mandat, prosess og økonomisk ramme for videre arbeid med regionale føringer for vind- og solkraft i Innlandet.

Les sakspapirene PS 68/2024