Uendrede klimagassutslipp i Innlandet

Utslippene i Innlandet gikk ned med kun 0,9 prosent fra 2021 til 2022. Dette viser nye utslippstall fra Miljødirektoratet.

Klikk for stort bilde Mostphotos

 I 2022 ble det sluppet ut 2 226 860,2 tonn klimagasser (CO2-ekvivalenter) i Innlandet.

De store utslippssektorene, jordbruk og veitrafikk, har holdt seg forholdsvis stabile.

Den største prosentvise økningen i utslipp, stammer fra oppvarming. Dette skyldes i hovedsak økt bruk av fossil olje og vedfyring.

Den største prosentvise nedgangen, har vært i utslipp fra avfall og avløp (utslipp fra avfallsdeponigass, avløp og biologisk behandling av avfall).

Klimagassutslipp i Innlandet 2022
Utslipssektor Prosentandel 2022 Prosenvis endring 2021-2022
Jordbruk 40,3 % - 1,8 %
Veitrafikk 37,3 % + 0,2 %
Annen mobil forbrenning 11,1 % - 0,7 %
Avfall og avløp 4,3 % - 8,2 %
Oppvarming 3,2 % + 9,6 %
Energiforsyning 2,1 % - 4,6 %
Industri, olje og gass 1,7 % + 4,4 %
Luftfart 0 % -
Sjøfart 0 % -

Kilde: Miljødirektoratet - Utslipp av klimagasser i kommuner og fylker.

Om tallene: Statistikken fra Miljødirektoratet måler direkte klimagassutslipp, det vil si utslipp som skjer innenfor et definert geografisk område, som for eksempel Innlandet fylke. 

Klimagassutslipp som stammer fra forbruket vårt av varer og tjenester som produseres andre steder, kalles indirekte klimagassutslipp, og er ikke med i denne statistikken

Mål om 55 prosent reduksjon innen 2030

Innlandet har mål om å redusere de direkte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 (referanseår 1990). Statistikken for 2022 viser at vi foreløpig har redusert klimagassutslippene våre med 7 prosent.

Foreløpige framskrivninger mot 2030, viser at vi ligger an til å redusere utslippene i Innlandet med 21 prosent.