Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner

Hvor bør fritidsbebyggelse lokaliseres for å redusere klimagassutslippene og stimulere til lokal steds- og næringsutvikling? I hvilken grad har lokalisering betydning for et attraktivt og levende tettsted?

Biletet viser eit av mange hytteområder i Innlandet. Her frå Hafjell i Øyer. - Klikk for stort bilde Leila Øvreseth

Fylkeskommune ønsker å legge til rette for en klimavennlig tettsteds‐ og destinasjonsutvikling i Innlandet. I et samarbeid med Øyer, Øystre Slidre, Trysil og Ringebu kommuner skal fylkeskommunen bidra til dette gjennom prosjektet «Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner".

Formålet med prosjektet er å gjør det enklere for kommunene å ta riktige valg knyttet til lokalisering av hytteutbygging i egen kommune. Resultatene kan overføres til andre, sammenlignbare kommuner. Prosjektet skal munne ut i en veileder for alle de 46 kommunene i Innlandet høsten 2023. 

Prosjektet er finansiert gjennom klimasatsmidler på cirka 1.3 millioner kroner.

Hva skal undersøkes?

To alternative lokaliseringer av fritidsbebyggelse blir undersøkt:  

 • lokalisering på fjellet 
 • lokalisering i etablert lokalt senter/tettsted/sentrumsområde  

I hver av disse to lokaliseringene undersøker vi klimaavtrykket utbyggingen gir med tanke på arealbruk og transport.  

Andre effekter av lokaliseringen som blir undersøkt er:  

 • effekter for næringsutvikling 
 • attraktivitet og vitalisering av tettstedet (et levende sentrum) 
 • om tiltakene som fungerer er bra både for miljø (transport, lokalisering av tilbudet) for fastboende og for hytteeiere

Prosjektets mål

 • utarbeide måleindikatorer for klimavennlig lokalisering av fritidsbebyggelse 
 • utarbeide veiledning om hvilke effekter lokalisering av fritidsbebyggelse har for attraktivitet, steds- og næringsutvikling 
 • få økt kunnskap om klimavennlig fritidsbolig-, areal‐ og transportplanlegging
 • bidra til at tettstedene blir utviklet i mer klimavennlig retning og at det blir enklere å ta klimariktige valg for både fritidsinnbyggeren og de fastboende 
 • gi innspill til Regional plan for klima, energi og miljø

Har du spørsmål til kommunene?

Hver av våre samarbeidende kommuner har kontaktpersoner i sin kommune: