Klimatilpasning

Klimaendringer fører til at værrelaterte hendelser skjer oftere, på andre steder og til andre tider av året enn vi tidligere har vært vant til.

I Innlandet vil episoder med kraftig nedbør øke vesentlig, både i intensitet og hyppighet. Vi må forvente flere og større regnflommer, og mindre bekker og elver vil få en økning i flomvannføringen. Utfordringer knyttet til overvann vil derfor bli større enn i dag. Til sammen gir dette økt fare for jord-, flom- og sørpeskred.

Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør og bort til et utløp, eller  ved å ta i bruk løsninger som infiltrerer, fordrøyer eller leder vannet bort i åpne flomveier.

Høyere temperaturer, mer vind og økt fordamping, øker sannsynligheten for tørke og skogbrann.

Klimaendringer fører til at vi får større utfordringer med flom og overvann enn vi har hatt tidligere. Bildet viser flom på E6 i 2015. - Klikk for stort bildeKlimaendringer fører til at vi får større utfordringer med flom og overvann enn vi har hatt tidligere. Bildet viser flom på E6 i 2015. Lars Krogsveen

Vi må forberede oss

Vi må gjøre innlandssamfunnet og næringene våre best mulig rustet til å møte et endret og uforutsigbart klima.

Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg, og å iverksette tiltak. Hensikten er å hindre eller redusere skade, men også å gjøre oss i stand til å utnytte mulighetene som klimaendringene kan medføre.