Fiskeforvaltning

Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte høstbare, ikke truede arter, av innlandsfisk. Her finner du informasjon om regelverk, kultivering, tiltak i vassdrag og fiskeforskrifter.

Høstbare arter som det er tillatt å fiske (ifølge innlandsfiskeforskriften):

abbor, bekkerøye, brasme, dvergmalle, gjedde, gullbust, gullfisk, gullvederbuk, harr, hork, hvitfinnet steinulke, kanadarøye, karpe, karuss, krøkle, lagesild, lake, laue, mort, regnbueørret, regnlaue, røye, sandkryper, sik, skrubbe, stam, steinsmett, suter, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørekyt og ørret.

Bevaring av naturlige bestander

Fiskeforvaltning er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Det innebærer blant annet å sikre viktige gyte- og oppvekstområder for fisken, forhindre spredning av uønskede arter og sykdommer og å unngå genetisk påvirkning på naturlige fiskestammer.

Fylkeskommunen skal ivareta lokale bestander ved å gjennomføre vassdragstiltak, ved å kultivere innlandsfisk, og ivareta fiskebestander i regional areal- og transportplanlegging.

Forvaltning av høstbare, ikke truede fiskearter er underlagt lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) med forskrifter, og lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Med bakgrunn i lovverket, kan fylkeskommunen kan gi tillatelse til ulike typer aktivitet.

Fysiske tiltak i vassdrag

Dersom du skal gjennomføre fysiske tiltak i vassdrag (for eksempel  flomsikring, masseuttak, kryssing/kabellegging, utskifting av bru eller kulvert, og biotoptiltak), må du søke til fylkeskommunen om tillatelse. Tillatelse kan gis etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

Søknad om fysiske tiltak i vassdrag  (se søknadsskjemaet nedenfor) skal inneholde kart over området, tiltakets plassering, en beskrivelse av tiltaket og tidspunktet for ønsket gjennomføring.

Unntak:

  • Tiltak som skal gjennomføres i vassdrag med kreps: søknad sendes til Statsforvalteren i Innlandet
  • Tiltak som krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven: søknad sendes til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Søknadsskjema - Fysiske tiltak i vassdrag (DOCX, 70 kB)

Utsetting av fisk for kultiveringsformål

Fiskeutsetting kan bidra til å bevare og styrke naturlige fiskebestander. Men vi har også hatt tilfeller hvor utsetting av fisk har ført til spredning av fremmede fiskearter og gitt store negative konsekvenser for den opprinnelige bestanden i vassdraget.

Utsetting av fisk krever tillatelse fra fylkeskommunen. Du må også ha tilltatelse hvis du skal flytte villfisk fra en lokalitet til en annen. Søknad om tillatelse skal inneholde

  • kart over lokalitet
  • hvilken fiskestamme som ønskes benyttet,
  • hvor settefisken skal anskaffes,
  • utsettingsmengde
  • sted og tid
  • begrunnelse for hvorfor fisken ønskes satt ut

Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål

Fisketillatelse

Du må ha fisketillatelse hvis du skal fange fiskearter utenom ordinær tid for fangst, eller hvis du skal benytte fangstmetoder som ikke er tillatt, for eksempel for aktiviteter som prøvefiske/el-fiske.

Søknader som gjelder høstbare arter av innlandsfisk sendes fylkeskommunen.

Arealforvaltning

Fylkeskommunen er regional planmyndighet, og har ansvar for å ivareta hensynet til fiskeinteresser og fiske og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder i planer som er hjemlet i plan- og bygningsloven. Arealforvaltning er et sentralt verktøy for å ivareta fiskebestander og øvrig vassdragsmiljø. 

Fisk omfattes også av vannforskriftens krav til god miljøtilstand, og hensynet til fiskebestandene er følgelig en del av den nasjonale forpliktelsen som følger av EUs vanndirektiv.

Les mer på siden vår om vannforvaltning.

Lover og forskrifter

Fiske reguleres gjennom lov om laksefisk og innlandsfisk mv. og lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Naturmangfoldloven krever at all høsting av arter skjer etter tillatelse.

Gjennom innlandsfiskeforskriften åpnes det for fiske etter fiskearter som produserer et "høstingsverdig overskudd". Dette omfatter alle fiskearter i Innlandet, med unntak av elveniøye, bekkeniøye og nipigget stingsild.

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Forskrift om fiske etter innlandsfisk mv og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften)

De to lovene og innlandsfiskeforskriften gir få og generelle bestemmelser for fisket etter innlandsfisk, og det er derfor utarbeidet lokale forskrifter i fylket.

Lokale fiskeforskrifter i Innlandet

I Innlandet er det 19 lokale offentlige forskrifter som regulerer fiske: