Strategi og planer

Fylkeskommunens arbeid innen fagområdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er forankret i fylkeskommunens kulturstrategi. Arbeidet er basert på kunnskap som blant annet framkommer i kunnskapsgrunnlaget om fysisk aktivitet i Innlandet.

Handlingsplan 

Fylkeskommunens handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluft er for perioden 2023–2028. Målet er at innbyggerne i Innlandet er fysisk aktive hver dag - hele livet.

Alle kommuner som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet må ha en egen plan for fysisk aktivitet. Denne handlingsplanen kan brukes som inspirasjon når kommunen lager sin egen plan. Det er fritt fram å "stjele" innholdet. 

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluft (PDF, 4 MB)

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet i Innlandet 2022 (PDF, 2 MB)

Kartlegging av idrettens betydning i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ved Østlandsforskning (ØF) har gjennomført en kartlegging av idrettens betydning i Innlandet. Sentrale tema i notatet er anleggsdekningen, sysselsetting, frivillig arbeid, verdiskaping og ringvirkninger.

Notat - Kartlegging av idrettens betydning i Innlandet (PDF, 3 MB)

Kulturstrategien

Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2021-2026 (31) (PDF, 21 MB)

Her er det som står spesielt om fagområdet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kulturstrategien: 

3.4 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Målet om et mer aktivitetsvennlig samfunn, skal vise vei i utviklingen av Innlandet som et bærekraftig fylke og et godt sted å leve. Det er en ambisjon at fysisk aktivitet skal være en naturlig del av dagliglivet i alle livets faser.

I Innlandet skal det være enkelt å være fysisk aktiv med muligheter for å gå, sykle, trene, konkurrere samt oppleve natur, stillhet og ro.

Fysisk aktivitet er viktig for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, deriblant målet om god helse og livskvalitet. Fysisk aktivitet kan gi glede, mestring, opplevelser, tilhørighet, sosialt samvær, livskvalitet og mulighet til utfoldelse ut ifra egne forutsetninger.

Fysisk aktivitet kan også ha en samfunnsøkonomisk gevinst ved å bidra til at vi kan stå lenger i arbeid, samt redusere behovet for helse- og omsorgstjenester og for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer.

Et aktivitetsvennlig samfunn skal gjøre det attraktivt og enkelt å være aktiv på egen hånd og delta i organiserte aktiviteter. Det arbeides for at kapasitet, tilgjengelighet og tilrettelegging av arealer og anlegg utvikles i takt med befolkningens behov.

Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet berører de fleste sektorer og tjenester. Samarbeid både internt og eksternt er avgjørende for å for å legge til rette for et aktivitetsvennlig samfunn. Sentrale samarbeidspartnere for fylkeskommunen er frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner, stiftelser, private aktører og akademia.

Grunnmuren for å nå målene er tilgang til arenaer, anlegg, møteplasser for barn, unge, voksne og eldre. Seksjonen har en sentral rolle i arbeidet med en innovativ og bærekraftig anleggsutvikling gjennom forvaltning av spillemidlene.

Dette innebærer deltakelse og veiledning i planarbeid og behovsvurderinger, kompetansearbeid rettet både mot kommuner og frivillige lag/foreninger for å sikre gode spillemiddelsøknader, samt initiere og påvirke til samarbeid om anleggsutvikling mellom offentlige og private aktører.

Utvikling av gode idretts-, aktivitets- og friluftslivsanlegg danner videre grunnlag for et mangfoldig aktivitetstilbud. Gjennom å arbeide for deltakelse, inkludering og aktivitetsglede skapes gode lokalsamfunn. Virkemidlene i dette arbeidet er tilskuddsordninger og støtte til prosjekter/tiltak og arrangementer det søkes om midler til.

Partnerskapsavtaler med Innlandet Idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Senter for praksisrettet idrettsvitenskap, nettverk og nyskaping (SPINN) samt Forum for natur og friluftsliv bidrar også til koordinering og samarbeid om å nå målene.

Store og mindre arrangement er også en konsekvens av anleggs- og aktivitetsutviklingen. Innlandet har en sentral posisjon som arena for idrettsarrangement. Det skal jobbes for å styrke denne posisjonen gjennom arrangementsutvikling som bidrar til profilering, innovasjon, næringsutvikling, identitetsbygging, kompetanseutvikling, motivering for frivillighet og inkludering.

Delmål 1:

Innlandet har et aktivitetsvennlig samfunn, der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis mulighet til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Strategier:

  • Utvikling, planarbeid og politikkutforming for fagfeltet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal være basert på et godt kunnskapsgrunnlag.
  • Det skal bygges nettverk for samarbeid og koordinering av kompetansearbeid og aktivitetstiltak mellom det offentlige, frivillighetens organisasjoner, næringsliv og akademia.
  • Innlandet skal være godt tilrettelagt med anlegg og områder for både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Delmål 2:

Økt andel av innbyggere i Innlandet oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet.

Strategier:

  • Innbyggerne i Innlandet skal oppleve et mangfoldig og inkluderende aktivitetstilbud.
  • Det skal arbeides for å redusere barrierer for deltakelse, samt styrke motivasjonsfaktorer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
  • Arrangement skal skape motivasjon for deltakelse og frivillighet, samt bidra til innovasjon og profilering av Innlandet.