Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker, inviterer fylkeskommunen berørte parter til å komme med innspill gjennom høringer.

Når vi har saker som er ute på offentlig høring, blir høringsdokumentene lagt ut i oversikten under.

Hvem kan sende innspill?

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svarene skal sendes inn, finner du i den enkelte saken under.

Avsluttede høringer

Høringsdokumentene blir liggende ute i seks måneder etter høringsfristen - under Avsluttede høringer.

Høring av forslag til skoleregler

Det kommer ny opplæringslov i august, og dette medfører også endring for skolereglene (ordensreglementet). Forslag til nye skoleregler for Innlandet fylkeskommune er ute på høring til 6. mai 2024.

Oppstart av reguleringsarbeid for fv. 2482 i Nord-Aurdal

Hensikten er å videreføre fortau videre oppover Garlivegen mot Beinstigen, som vil forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Fristen for innspill er 26. april 2024.