Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker, inviterer fylkeskommunen berørte parter til å komme med innspill gjennom høringer.

Når vi har saker som er ute på offentlig høring, blir høringsdokumentene lagt ut i oversikten under.

Hvem kan sende innspill?

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svarene skal sendes inn, finner du i den enkelte saken under.

Avsluttede høringer

Høringsdokumentene blir liggende ute i seks måneder etter høringsfristen - under Avsluttede høringer.

Vil frede Lillehammer brygge

Varsel om oppstart av fredningssak for Lillehammer brygge. Frist for innspill er 26. juni. 

Høring av forslag til reguleringsplan for fv. 222 Vik bru i Stange kommune

Målet er tilpasning av eksisterende fylkesveg, fortau og gang- og sykkelveg. Planforslaget er ute på høring til 30. juni 2023.