Høringer og offentlig ettersyn - Innlandet fylkeskommune

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker, inviterer fylkeskommunen berørte parter til å komme med innspill gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Når vi har saker som er ute på offentlig høring, blir høringsdokumentene lagt ut på denne siden.

Hvem kan sende innspill?

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svarene skal sendes inn, finner du i den enkelte saken under.

Avsluttede høringer

Høringsdokumentene blir liggende ute i seks måneder etter høringsfristen.
Du finner dem under avsluttede høringer.

Illustrasjon Ung kultur

Høringsfristen er 30. september 2021.

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2022-2023 i Innlandet fylkeskommune er lagt ut på høring med høringsfrist 27. august 2021.

Hamar kommune og Innlandet fylkeskommune har lagt forslag til reguleringsplan for fylkesveg 1758 Knut Alvsons gate ut på offentlig høring og ettersyn. Høringsfrist er 1. september 2021.

Planområde fv. 222 Vik bru på Tangen i Stange kommune

Vi varsler med dette oppstart av utarbeidelse av reguleringsplan for fv. 222 Vik bru på Tangen i Stange kommune. Frist for innspill er 15. september 2021.

Fv. 2532 Liavegen - kart som viser avgrensing av planområdet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 2532 Liavegen, på strekningen fra Snipperampa til Lidarende. Fristen for innspill er 20. august 2021.

Kulturstrategi for Innlandet 2021–25 (31) er lagt ut på høring med høringsfristen 15. september 2021.

Sollien sett fra lufta.

Forslag om fredning av Sollien østre og Hytjanstorpet i Grue kommune er lagt ut til høring fram til 15. august 2021.

Mobilitetsstrategien for Innlandet for perioden 2021 til 2030 er lagt ut på høring med høringsfrist 15. august 2021.

Til toppen