Begrenset høring gang- og sykkelveg fv. 222 Tangenvegen - Innlandet fylkeskommune

Begrenset høring gang- og sykkelveg fv. 222 Tangenvegen

Innlandet fylkeskommune har lagt forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 222 Tangenvegen i Stange kommune ut på begrenset høring. 

Forslag til reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn og høring våren 2019. Etter denne høringsperioden er det gjort endringer i planen som blant annet er knyttet til atkomstløsninger og tilpasninger knyttet til blant annet grøfter og vegskråninger. Endringene gjør det nødvendig med en begrenset høring. 

Plandokumenter

Følgende plandokumenter er lagt ut på begrenset offentlig høring:

Du kan også lese plandokumentene på Stange kommune sine nettsider og på Stange rådhus. 

Høring til 2. oktober

Den begrensa høringsperioden er fra 11. september til 2. oktober 2020. Eventuelle merknader sendes innen 2. oktober til:

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar 

eller på e-post til post@innlandetfylke.no.

Etter høringsperioden vil Innlandet fylkeskommune i samarbeid med Stange kommune vurdere innkomne merknader og eventuelt foreslå planendringer som følge av merknadene. 

Sammenhengende gang- og sykkelveg

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges sammenhengende gang- og sykkelveg/fortau langs Tangenvegen på strekningen fra Solheimkrysset til Stange sentrum. Dette vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter. 

Til toppen