Vil ha mer kraft og bedre nett

Det er noen av punktene i fylkesutvalgets høringssvar til strømprisutvalgets rapport.

Støpsel ligger på et ark som viser en graf med en kalkulator ved siden av - Klikk for stort bilde Mostphotos

Å sikre lave kraftpriser handler ikke bare om å verne private husholdninger, men å beskytte norsk industri, norsk eksport og arbeidsplasser, mener fylkesutvalget.

Krevende kraftsituasjon

15. februar nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som skulle vurdere hvordan man skal sette prisen på strøm.

På grunn av kraftsituasjonen det siste året mener regjeringen det er behov for å gå gjennom fordeler og ulemper med dagens prinsipper på hvordan prisen på strøm blir satt i ulike deler av markedet. Dessuten mener regjeringen man bør vurdere om det er tiltak som kan bidra til forutsigbare og konkurransedyktige priser til forbrukerne.

Rapporten fra strømprisutvalget ble levert til Olje- og energidepartementet i oktober, og det er denne fylkeskommunen har fått på høring.

Sikre kraftoverskudd

Et varig kraftoverskudd vil være det viktigste tiltaket for å sikre lave og konkurransedyktige priser på kraft, mener fylkesutvalget. Trykket bør i hovedsak ligge på å produsere mer kraft og ha et bedre dimensjonert nett, så lenge vi har den markedsmodellen vi har i dag. 

De mener også vi må bli bedre på å bruke fjernvarme, spillvarme og geovarme i tillegg til energieffektivisering. I Norge bruker vi primært elektrisitet til oppvarming og fjernvarmeandelen er relativt liten. Ved mer bruk av fjernvarme til oppvarming, kan vanlig strøm, som er knapphetsressurs, heller brukes til andre formål.

Dessuten er flertallet i fylkesutvalget også opptatt av å bruke såkalte insentivordninger, der virksomheter belønnes for å energieffektivisere, heller enn å bruke påbud og forbud.

Regionale energifora

Politikerne mener det er behov for bedre regional koordinering og spredning av kunnskap, og at dette kan gjøres ved å etablere regionale energifora. På den måten kan man blant annet sørge for å gi strømkundene forståelig informasjon som er lett tilgjengelig.

I dag er mangel på informasjon om avtaler og usikkerhet rundt troverdigheten til strømleverandøren en stor utfordring for mange forbrukere, mener politikerne.

Europeiske løsninger

Fylkesutvalget støtter strømprisutvalget i at vi bør arbeide for utvikling av felles europeiske løsninger som kan ivareta Norges forsyningssikkerhet og konkurransedyktighet.

For næringslivet er det en risiko at andre land i Europa får gjennomslag for ensidige tiltak for å redusere strømprisene og på den måten svekke norsk konkurranseevne.

Politisk behandling

Alle partiene fremmet forslag til endringer eller tillegg.

Etter at alle forslagene var lagt fram, ba Joakim Ekseth (H) om gruppemøte på vegne av flertallet som også inkluderte Ap og MDG for å se på hvilke av de andre forslagene de kunne støtte.

Det endelige høringssvaret bygde på et forslag fra H, Ap, MDG, PP og Frp, men hadde også med elementer fra forslagene til både Sp, SV og Rødt.

Les sakspapirene PS 161/2023