Satser på prosjekter innen reiseliv og landbruk

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til tre prosjekter innenfor reiseliv og landbruk.

Oversiktsbilde over hytteområde i Hafjell i sommerhalvåret - Klikk for stort bildeI prosjektet Entré Øyer skal de finne løsninger på hvordan vi skal reise til og innad i hyttekommunen og mellom Øyer og Lillehammer. Leila Øvreseth

Visit Lillehammer får 1,2 millioner kroner til prosjektet Entré Øyer. Prosjektet skal gå over tre år og har som hovedmål å redusere klimagassutslippet ved transport til Øyer, internt i Hafjell og mellom Øyer og Lillehammer.

I 2021 ble det gjennomført et forprosjekt der de blant annet definerte en rekke delprosjekter. I hovedprosjektet skal de sette konkrete tiltak ut i livet med bakgrunn i disse delprosjektene.

Visit Lillehammer har prioritert noen av disse delprosjektene i søknaden. Det er blant annet å utvikle et system av bussruter i Øyer og Lillehammer og bedre togtilbud, fleksible avganger, økt hyppighet og flyt mellom Hunderfossen stasjon og dit turistene skal.

Samsvarer med fylkeskommunens mål

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud mener man i utbyggingen av attraktive reisemål, som Lillehammer og Øyer, i liten grad har tatt hensyn til miljømessig bærekraft og alternative reisemåter.

– Nye overnattingstilbud i form av hytter, leiligheter og hoteller kommer til og er basert på at hver enkelt gjest, eller de ansatte, ankommer i hver sin bil, skriver han i sin vurdering.

Han legger også vekt på at prosjektet Entré Øyer samsvarer med målene i Regional plan for klima, energi og miljø, Mobilitetsstrategien for Innlandet, Felles- areal og transportstrategi for Mjøsbyen og Styringsdokumentet reiseliv Innlandet fylkeskommune.

Saken ble enstemmig vedtatt uten debatt.

Les sakspapirene PS 35/2023

Vil ha mer aktivitet i skogbruket

De ni kommunene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal får 1,5 millioner kroner til et prosjekt med mål om å øke aktiviteten i skogbruket. I tillegg vil de fremme et mer stedtilpasset og klimavennlig skogbruk og oppgradere skogvegnettet til dagens krav til standard.

Prosjektet skal gå over tre år, og målgruppene er skogeiere i de aktuelle kommunene, entreprenører og ungdommer.

Skogen og skogbaserte næringer er viktige for verdiskapingen og sysselsettingen i Innlandet, mener fylkeskommunedirektøren. Han understreker at satsingen bør ha overføringsverdi til andre regioner i fylket.

Saken ble enstemmig vedtatt uten debatt.

Les sakspapirene PS 37/2023

Tro på landbruket i Valdres

Landbruk

Landbruk er en fellesbetegnelse for de næringene som har jorden som produksjonsgrunnlag.

Dette omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri.

Kilde: snl.no

Valdres Natur- og kulturpark satte i gang prosjektet Framtidstru i Valdres-landbruket i 2022. Nå får de 868 800 kroner til å fullføre prosjektet. Pengene gjelder for 2024 og 2025.

Hovedmålet er å styrke landbruket i Valdres slik at flere velger å videreføre landbruksnæringen. Det er også et mål at neste generasjon ønsker å bo i regionen.

Gårdbrukerne i Valdres er hovedmålgruppen for satsingen.

Mål for prosjektet er blant annet at 25 prosent flere bønder skal delta på kurs og fagsamlinger og at antall søknader til Innovasjon Norge skal øke med 20 prosent.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 36/2023