Mer penger til fylkesveg

Fylkestinget vedtok å gi mer penger til fylkesveg da de justerte budsjettet for 2024 onsdag.

Smal veg i skogen, der asfalten har gått helt i oppløsning. - Klikk for stort bilde30 prosent av fylkesvegnettet i Innlandet har dårlig dekke. Nå bevilger fylkestinget 65 millioner kroner ekstra til reasfaltering. Hallstein B. Brovold

Til sammen fordelte fylkestinget 138,2 millioner kroner. 111 millioner kroner brukes på ulike tiltak, mens 27,2 millioner kroner settes av på fond.

Av pengene som brukes på tiltak, går 65 millioner kroner til asfaltering og 30 millioner kroner til grøfting og stikkrenner.

– Vi har mer enn nok dårlige asfaltstrekninger å ta tak i. Hele 2500 kilometer fylkesveg har svært dårlig dekke, og det utgjør omtrent 30 prosent av fylkesvegnettet vårt, sa Iselin Vistekleiven (Ap), som også er leder av hovedutvalg for samferdsel.

Hun trekker fram at ny asfalt er avgjørende blant annet for å bedre trafikksikkerheten.

– Dårlige veger med sprekker og hull, øker jo risikoen for ulykker. Ny asfalt vil gi en mye jevnere og mer pålitelig vegbane, som vil redusere denne risikoen betydelig, sa Vistekleiven.

Buss og trygg skoleveg

I tillegg bevilger fylkestinget 3 millioner kroner til å utvide tilbudet buss for en 10-er fram til skolestart. Dette tilbudet skulle i utgangspunktet bare være i juli.

De gjeninnfører også nattbuss mellom Elverum og Hamar og i Gjøvik og setter av 1 million kroner til dette.

I tillegg bevilger politikerne 3 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak rundt skoler (Hjertesone-prosjektet) og mer lys på skolevegene.

Hybelboere og kultur

Fylkestinget har tidligere vedtatt å opprette et fond for tiltak for elever i videregående opplæring som bor på hybel. Det ble da satt av 6,5 millioner kroner som en start på dette fondet. Nå bevilger politikerne 3 millioner kroner til.

De setter også av 2 millioner kroner til kulturarrangement og -aktiviteter.

Grønne prosjekter, beredskap og fond

Fylkeskommunen har en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for idéutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. Ordningen som heter Grønn framtid, får 3 millioner kroner i forbindelse med budsjettjusteringen.

Fylkestinget gir 1 million kroner til videre arbeid med nasjonal pilot for matberedskap. Det handler om å sikre forsyningslinje av mat til Forsvaret i fred, krise og krig.

De øvrige 27,2 millioner kroner settes på fond. 13 millioner kroner settes på egenfinansieringsfond, mens 14,2 millioner kroner settes på generelt disposisjonsfond.

Dette var innstillingen fra fylkesutvalget til fylkestinget etter at et alternativt forslag fra Ap, Høyre og MDG fikk flertall i fylkesutvalget.

Hvor kommer pengene fra?

Fylkeskommunen har 138,2 millioner kroner ekstra å bruke i 2024.

43,2 millioner kroner av dette er kompensasjon fra staten. Årsaken til kompensasjonen er at departementet hadde gjort en feil i statsbudsjettet som førte til at Innlandet fylkeskommune fikk for lite penger. Disse pengene blir etterbetalt nå.

Fylkestinget har satt av 95 millioner kroner til et eget disposisjonsfond for Tretten bru, som kollapset i august 2022. Nå er det klart at staten tar denne regningen, og dette disposisjonsfondet kan dermed brukes til andre formål.

Flere alternative forslag

Flere andre politikere fremmet alternative forslag.

Aud Hove (Sp) foreslo på vegne av Sp og KrF å bruke 30 millioner kroner av ekstramidlene til drift og vedlikehold av fylkesveger og 13,2 millioner kroner til styrking av videregående opplæring og kompetanseheving for lærere. De vil sette av 47,5 millioner kroner til egenfinansieringsfondet, 28,5 millioner kroner til reservefondet og 19 millioner kroner til generelt disposisjonsfond.

Wenche Haug Almestrand (Frp) fremmet forslag om å sette av 102,2 millioner kroner til asfalt på fylkesveger, 30 millioner kroner til grøfting og stikkrenner, 5 millioner kroner til Hjertesone og 1 millioner kroner til flere bussavganger på kveld og natt.

Anne Lise Fredlund (SV) mente fylkeskommunedirektør Tron Bamruds opprinnelige innstilling til fylkesutvalget var det beste og fremmet dette på nytt i fylkestinget.

Politisk behandling

Ingen av de alternative forslagene fikk flertall.

Innstillingen fra fylkesutvalget ble dermed vedtatt med 37 stemmer.

Les sakspapirene PS 43/2024

Se debatten i nett-tv