Vedtok ny eiendomsstrategi

Strategien skal blant annet bidra til å gi brukerne gode, effektive bygg til lavest mulig kostnad.

Området utenfor Trysil videregående skole med skolebygget i bakgrunnen - Klikk for stort bildeTrysil videregående skole er en av mange eiendommer Innlandet fylkeskommune eier. Marit Thobiassen Strande

Saken om eiendomsstrategien ble behandlet i fylkestinget onsdag.

Innlandet fylkeskommune eier til sammen 400 000 kvadratmeter bygningsmasse. Dessuten leier vi cirka 30 000 kvadratmeter. Denne bygningsmassen må vedlikeholdes og utvikles i takt med fylkeskommunes behov for å levere gode tjenester.

Norconsult utarbeidet en rapport i 2023 der de kommer med anbefalinger om god eiendomsledelse og strategisk porteføljestyring for eiendomsforvaltningen i Innlandet. Eiendomsstrategien er basert på denne rapporten.

Fem strategier

Eiendomsstrategien har totalt fem strategier for ulike områder.

Strategi 1 – Vi skal understøtte kjernevirksomheten

Egnede bygg som brukerne er tilfreds med, er helt sentralt for å gi gode tjenester. Vi må hele tiden avklare behovene med dem som tilbyr tjenestene. Dette kan for eksempel være en tannklinikk eller en videregående skole.

Strategi 2 – Vi skal eie framfor å leie

Fylkeskommunen har en del bygg som brukes til bestemte formål, som for eksempel videregående skoler og tannklinikker. Det kreves spesialkompetanse for å ivareta alle lover og forskrifter som gjelder for slike bygg.

Et annet aspekt er at vi i leide bygg må tilpasse bygget til den aktiviteten som skal foregå der. Dette er sjelden noe som andre kan gjenbruke og det koster mye å tilbakeføre lokalene til opprinnelig stand når leieavtalen går ut.

Strategi 3 – Vi skal tilrettelegge for effektiv arealbruk

For å legge til rette for effektiv arealbruk, må vi ha god oversikt over hvilket behov vi har for areal til å levere tjenester og hvor mye ledig areal vi har. Behovene vil endre seg over tid, og det er gunstig å ha en viss grad av fleksibilitet for hvordan vi kan bruke arealene. Ledig areal kan leies ut der dette er hensiktsmessig.

Strategi 4 – Vi skal drive verdibevarende vedlikehold og utvikling

Godt vedlikeholdte bygninger bidrar til et godt lærings- og arbeidsmiljø. Bygninger må vedlikeholdes hvis de ikke skal forfalle og bli ubrukelige tidligere enn nødvendig.

Strategi 5 – Vi skal sikre ivaretakelse av bærekraft

Fylkeskommunen må bidra til å redusere klimagassutslippet ved forvaltning, drift, nybygging og renovering. Ombruk av byggematerialer blir også viktig for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Været vil trolig være mer ustabilt de kommende årene. Dette kan føre til at eiendom, bygg og infrastruktur er mer utsatt for skade enn før. Sikkerhet og beredskap blir derfor vektlagt mer enn tidligere i planleggingen.

Handlingsplan og prioriteringer

Det skal utarbeides en handlingsplan til eiendomsstrategien. Denne skal blant annet inneholde flere kartlegginger, som klimarisiko og kulturverdier i bygg, og hvilke eiendommer som er strategiske for fylkeskommunen. Dessuten skal den ha med definisjoner av en bærekraftstandarder for forvaltning, vedlikehold og utvikling av eiendom og bygg.

Handlingsprogrammet skal danne grunnlag for prioriteringer, utvikling av eiendomsporteføljen og kompetanseutvikling.

Politisk behandling

Steffen Tingvoll Evensen fremmet et forslag på vegne av Frp om å om å endre Strategi 2 til: Innlandet fylkeskommune skal i minst mulig grad eie eiendom.

– Det er dumt å binde opp investeringsmulighetene våre i noe andre kan eie og fylkeskommunen kan leie. Det er ikke mulig å leie fylkesveger. Derfor mener vi det er bedre å bruke investeringsmulighetene i fylkesveger, og så kan vi leie bygningsmasse så langt det lar seg gjøre, sa han.

Forslaget fikk kun Frps fem stemmer.

Innstillingen fra fylkesutvalget ble vedtatt med 52 stemmer.

Les sakspapirene PS 4/2024