Flere skoler kan bli lagt ned

Fylkeskommunedirektør Tron Bamruds forslag til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet er klart.

Skolebygningen med skilt ved hovedinngangen - Klikk for stort bildeSkarnes videregående skole i Sør-Odal foreslås nedlagt i alle de tre alternativene i forslaget til fylkeskommunedirektør Tron Bamrud. Marit Thobiassen Strande

I tillegg til forslaget om å legge ned 1 til 4 skoler, foreslår Bamrud å kutte 4 eller 5 skolesteder.

Bakgrunnen for arbeidet med ny skole- og tilbudsstruktur er at det blir færre elever i videregående opplæring i Innlandet. Dermed blir også de økonomiske rammene strammere. 

Det er politikerne som i oktober vedtar den endelige skole- og tilbudsstrukturen i Innlandet. 

Før den tid skal saken ut på høring. Det skjer etter behandling i fylkesutvalget 30. april.

Tre alternative forslag

I forslaget til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet legger fylkeskommunedirektøren fram tre alternativer.

Alternativ 1: 
1 skole og 4 skolesteder blir avviklet

 • Skarnes videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)

Alternativ 2: 
2 skoler og 5 skolesteder blir avviklet

 • Skarnes videregående skole
 • Dokka videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)
 • Skolested Sønsterud (Solør videregående skole)

Alternativ 3: 
4 skoler og 5 skolesteder blir avviklet

 • Skarnes videregående skole
 • Dokka videregående skole
 • Trysil videregående skole
 • Gausdal videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)
 • Skolested Sønsterud (Solør videregående skole)

Foreslår også å avvikle og flytte tilbud

Fylkeskommunedirektør foreslår også å avvikle tilbud på flere skoler. Dessuten foreslår han å flytte på noen av tilbudene mellom skoler.

Færre elever gir mindre penger

Fylkestinget i Innlandet ba høsten 2022 om en utredning om framtidig skole- og tilbudsstruktur. Bakteppet er nedgang i elevtallet og med det en strammere økonomi. Elevtallet går ned i alle regioner. 

Ved de 23 fylkeskommunale videregående skolene i Innlandet er det i skoleåret 2023/2024 bare 11 532 elever på 13 600 plasser. Det betyr at drøyt 1900 plasser er ledige. Det gir en oppfyllingsgrad på 85,9 prosent.

Fram mot 2038 blir det cirka 3000 færre 16–18-åringer i Innlandet. Det viser tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Uten at det blir tatt grep, vil oppfyllingsgraden i 2038 være på 72,3 prosent.

Oppfyllingsgraden påvirker både økonomi, kvalitet, fagmiljø og tilbudet til elevene.

Samfunnets kompetansebehov

Rett kompetanse og påfyll av kompetanse er avgjørende for utviklingen av virksomheter.

NHOs kompetansebarometer for 2023 viser at 6 av 10 av medlemsbedriftene i NHO Innlandet ikke får tak i den kompetansen de trenger. Det er størst behov for folk med yrkesfag og fagskole, men også innenfor høyere utdanning.

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skal i størst mulig grad gjenspeile behovet for kompetanse i arbeids- og næringslivet. Elevtallsnedgangen tilsier at vi må forvente en reduksjon i tilbudene framover. Det må være tilstrekkelig elevgrunnlag og tilgang på læreplasser for å kunne sette i gang et tilbud.

Konsekvenser av endringene

Vurderingen av de økonomiske konsekvensene er delt inn i fem områder: kapasitet, konsekvenser for drift, alternativ bruk av bygninger, behov for ombygninger og skoleskyss.

Dersom tilbud flyttes til en skole som ikke har tilsvarende tilbud i dag, kan dette føre til kostnader til ombygging eller nybygg. Det er også forventet at antall elever som har krav på skoleskyss vil øke. I så fall vil også kostnadene til skoleskyss øke. Samtidig vil det å samle tilbud på færre steder kunne gi lavere driftsutgifter.

Endringene vil også kunne føre til at flere må flytte på hybel. Undersøkelser tyder på at hybelboere har like god gjennomføringsgrad som dem som bor hjemme.

Alternative opplæringsmodeller

I tillegg til forslag om ny skole- og tilbudsstruktur, har også fylkeskommunedirektøren forslag til alternative opplæringsmodeller. Dette gjelder både innenfor yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Kriterier for prosessen

Vurderingen av hvilke skoler og skolesteder som foreslås avviklet, er gjort med utgangpunkt i

 • seks kriterier som er politisk vedtatt
 • helhetsvurderinger som elevtallsutvikling over tid og søkertall
 • at det skal være et best mulig utdanningstilbud i hver region, eller tilstøtende regioner, som sikrer næringslivets behov

Mer om de seks kriteriene

 • Skoler i kategori 2 med ST/SF/SK må ha minst fire paralleller.
 • Skoler i kategori 1 med ST/SF/SK må ha minst to paralleller.
 • Skoler i kategori 2 med yrkesfag må ha tilbud både på Vg1 og Vg2 innenfor samme utdanningsprogram på yrkesfag.
 • Skoler i kategori 1 kan ha tilbud på Vg1 og ikke på Vg2 yrkesfag.
 • Alle skoler med yrkesfag må ha minst to utdanningsprogram på yrkesfag eller minst to paralleller på ett yrkesfag.
 • Alle skoler må ha tilbud på Vg1 for å kunne ha tilbud på Vg2 innenfor samme utdanningsprogram.

Kategori 1 og 2

Kategori 1 er skoler som ligger i distrikt eller har færre enn 600 elever i dag. Kategori 2 er skoler som ligger i by eller har mer enn 600 elever i dag.

Hva er ST/SF/SK?

 • ST er ordinær studiespesialisering.
 • SF er studieforberedende tilbud, som idrettsfag og medier og kommunikasjon.
 • SK er et treårig løp med alternativ fag- og timefordeling innenfor yrkesfag som gir generell studiekompetanse.

Slik skal saken behandles

 • 25. april behandler hovedutvalg for utdanning saken og gir sin innstilling til fylkesutvalget.
 • 30. april behandler fylkesutvalget saken og sender den ut på høring.
 • 1. mai–31. august er saken ute på høring.
 • 16. oktober behandler hovedutvalg for utdanning endelig forslag.
 • 18. oktober behandles det endelige forslaget i et ekstraordinært møte i fylkesutvalget.
 • 23. oktober behandler fylkestinget forslaget og fatter et endelig vedtak.

Bakgrunn for saken

Færre elever i videregående opplæring gir mindre penger fra staten. Målet med framtidig skolestruktur er å sikre stabile utdanningstilbud med høy kvalitet i opplæringen over tid.

Les saksframlegget (PDF, 3 MB)