Staten må ta det fulle ansvaret for Tretten bru

Innlandet fylkeskommune forventer at staten tar alle kostnader knyttet til Tretten bru.

Bilde av en ødelagt Tretten bru. - Klikk for stort bilde Kristian Skjellerudsveen - Det skulle bare mangle, etter alt som har kommet fram. Den som har ansvaret må også ta regningen, sier fylkesordfører Aud Hove.

I dag skal fylkesordføreren, sammen med fylkesvaraordfører Per-Gunnar Sveen og ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for å legge fram fylkeskommunens krav om kompensasjon som følge av brukollapsen på Tretten.

Statens vegvesen fulgte ikke opp

Første delrapport fra Statens Havarikommisjon etter at Tretten bru kollapset 15. august i fjor, slår fast at Statens vegvesen ikke fulgte opp brua i tråd med de svakheter og mangler som ble oppdaget.

Til tross for at det i 2016 ble kjent at brua ikke var tilstrekkelig dimensjonert, ble den verken forsterket eller det ble igangsatt andre tiltak eller restriksjoner. Heller tvert imot, jevnlig ble det gitt dispensasjoner for langt tyngre transporter enn brua hadde bæreevne til.

Nær en halv milliard kroner

Fylkeskommunen krever at staten fullt ut må kompensere fylkeskommunens utgifter knyttet til opprydding, oppføring og leie av midlertidig bru, samt ekstra kostnader til forsterket vedlikehold og omlegging av rutetilbudet og at staten må ta hele kostnaden med gjenoppbygging av en ny permanent bru på Tretten.

Totalt er det snakk om utgifter i størrelsesorden 400 - 500 millioner kroner.

I tillegg kommer belastninger og ekstrakostnader for innbyggerne og næringslivet på Tretten gjennom nær ett år med ei bygd delt i to.

Går ut over trafikksikkerheten

Fylkesordføreren kommer i møtet til å minne samferdselsministeren på det han sa da han besøkte Tretten samme dag som brua kollapset. Da lovte han at storsamfunnet skulle stille opp.

- Vi må kunne stole på staten, mener hun.

Kostnadene knyttet til brukollapsen på Tretten vil ha store konsekvenser for fylkeskommunen dersom staten ikke stiller opp. Det vil gå ut over vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak på et fylkesvegnett som allerede er preget av et enormt vedlikeholdsetterslep.

- Det vil få store konsekvenser for våre muligheter til å gjøre fylkesvegene tryggere, sier Hove, og viser til at det er en stor økning i antall drepte på vegene i Innlandet. Økningen er størst på fylkesvegene.

Randklev bru

Randklev bru vil også bli tema i møtet med samferdselsministeren. Det haster med å få gjenoppbygd og reparert både jernbanebrua og vegbrua.

Deler av jernbanebrua ligger som kjent i Lågen og har delt Dovrebanen i to. Vegbrua er også stengt, etter at det er påvist skader på to pilarer.

Her er det mange felles grensesnitt og fordeler ved å ta begge bruene samtidig. Det vil både være mest skånsomt for miljøet og gunstig økonomisk. Fylkeskommunen mener at gjenoppbyggingen/reparasjonene bør gjøres som et fellesprosjekt ledet av Bane NOR.

Fylkesordfører Aud Hove, fylkesvaraordførerer Per-Gunnar Sveen og Øyer-ordfører Jon Halvor Midtmageli sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Aud Hove, fylkesvaraordførerer Per-Gunnar Sveen og Øyer-ordfører Jon Halvor Midtmageli møtte i dag samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for å presentere regninga for brukollapsen på Tretten. Lars Kristian Dahl/Innlandet fylkeskommune

Siste: Positivt møte med statsråden

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård verken åpnet pengesekken eller kom med noen konkrete lovnader i møtet med delegasjonen fra Innlandet. Fylkesordfører Aud Hove karakteriserer likevel møtet som positivt.

- Vi ble møtt med forståelse, og samferdselsministeren ser alvoret i opplysningene som kom fram i havarikommisjonens første delrapport. Han ser også at dette vil ha store konsekvenser for våre muligheter til å ruste opp fylkesvegene våre, forteller hun.

Nygård ga uttrykk for at han vil vente på delrapport 2 fra havarikommisjonen, samt rapporten etter den pågående interngranskingen i Statens vegvesen. Begge er ventet i løpet av året.

- Vi avtalte at vi skal ha et nytt møte på nyåret. Da forventer vi at det kommer penger på bordet, sier Hove.