Sikkerhet viktigst i håndtering av brukollapsen

Fylkeskommunen håndterte ulykka på Tretten meget bra. Det er likevel en del å lære av hendelsen, viser en ekstern evaluering.

Entreprenører, fylkeskommunen, politi, folk fra Statens havarikommisjon og flere andre vurderte alle arbeidsoperasjoner sammen under oppryddinga etter at Tretten bru kollapset. - Klikk for stort bildeEntreprenører, fylkeskommunen, politi, folk fra Statens havarikommisjon og flere andre vurderte alle arbeidsoperasjoner sammen under oppryddinga etter at Tretten bru kollapset. Kari Hermanrud Konsulentfirmaet Zynk har analysert og evaluert hvordan beredskapsapparatet i Innlandet fylkeskommune fungerte da Tretten bru falt ned.

Evalueringsrapporten ble presentert for fylkesutvalget den 17. januar 2023.

Bred analyse

Rådgivningsfirmaet har intervjuet 27 personer i fylkeskommunen og blant samarbeidspartnerne som deltok i arbeidet med å håndtere brukollapsen.

Krisehåndteringen får i snitt 4 av 5 oppnåelige poeng av de som ble intervjuet.

- Sikkerhet ble høyt prioritert og beslutningslinjene var korte og effektive, skriver Zynk i rapporten.

Evalueringsrapporten bygger i tillegg på analyser av planverk, dokumenter og saker i mediene om Tretten bru.

Uklare roller

Det læringspunktet som rapporten legger mest vekt på, er at det var en del uklarhet omkring roller og ansvarsområder blant de som jobbet med hendelsen. Ikke alle i krisestaben visste hva deres rolle og ansvar var.

I noen funksjoner var det få fagfolk å ta av, og noen jobbet for lange skift. 

Det var til tider uklart hva fylkeskommunen og Statens vegvesen, som i sin tid bygget brua, hadde ansvar for å uttale seg om.

I tillegg jobbet Politiet og Statens havarikommisjon med gransking og etterforskning på ulykkesstedet. Andre statlige aktører var også inne i prosessene for å sikre vassdraget, blant annet med tanke på natur og miljø.

Uventet og dramatisk hendelse

- Det at ei ti år gammel bru med full trafikk kollapser, er en svært uventet hendelse. Samferdselsavdelingens ansatte har lang erfaring i å håndtere naturskapte kriser som flom, ras og uvær. Det som skjedde på Tretten var dramatisk og stilte ekstra store krav til koordinering, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Ifølge Zynks evaluering var fylkeskommunens evne til å sette krisestab raskt, og dermed skaffe ressurser til å håndtere hendelsen, viktig for resultatet. Samferdselssjefen får ros for å ha vært aktiv og tilgjengelig for mediene.

Rapporten trekker fram at samferdselsavdelingen har erfarne folk innen krisehåndtering. Samtidig kommer det fram at mye av denne kunnskapen er personavhengig og ikke i tilstrekkelig grad nedfelt i dokumenter og planverk.

Følger opp funnene

Samferdselssjef Aud M. Riseng er glad for at rapporten slår fast at fylkeskommunen gjorde gode risikovurderinger i den vanskelige situasjonen som oppsto da brua falt ned.

Entreprenørene som skulle rive brua og berge bilene som sto fast på den, ble involvert på en god måte. Ingen ble skadet i arbeidet.

- Nå vil vi følge opp forbedringspunktene som har kommet fram i evalueringa. Vi skal oppdatere planene våre raskere etter øvelser og hendelser. Vi må også øve på samhandling med andre etater som har en rolle i krisehendelser på veg, sier Riseng.

Her kan du lese hele evalueringsrapporten fra Zynk (PDF, 357 kB)