Tilskudd til istandsetting av fredete bygninger og anlegg - Innlandet fylkeskommune

Tilskudd til istandsetting av fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2020.

Søknadsskjema

Lenke til søknadsskjema kommer.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er istandsetting av fredete bygninger og anlegg slik at de oppnår et ordinært vedlikeholdsnivå. Tilskuddet skal dekke hele eller deler av merkostnadene ved en antikvarisk riktig utførelse av arbeidet.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, stiftelser, styre i foreninger/sameier eller liknende som eier fredete bygninger og anlegg.

Museer kan søke om tilskudd til istandsetting av bygninger og anlegg i museets eie dersom bygningen står på sin opprinnelige plass.  

Søknadsfrist

1. november 2020.

Hva kan støttes?

  • Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven § 15 og 19.
  • Det gis normalt ikke støtte til bygninger i kommunal eie. Det gis kun tilskudd til istandsetting, ikke til standardheving.
  • For større tiltak er det mulig å søke om tilskudd flere år på rad, men bare for ett år om gangen.
  • Det er en forutsetning at det er håndverkere med relevant kompetanse innenfor antikvarisk bygningsarbeid som utfører arbeidet.

Det blir lagt vekt på: 

  • arkitektonisk og kulturhistorisk verdi
  • graden av opprinnelighet
  • sjeldenhet
  • at bygningen utgjør en viktig del av en miljømessig helhet

Kulturminnemyndighetene skal godkjenne og sette vilkårene for arbeidet det søkes om tilskudd til. Dersom søknaden innvilges, får eieren et akseptbrev som må besvares for å bekrefte vilkårene som er satt. Oppstart av arbeidet kan først skje når søknaden er ferdigbehandlet og tiltaket er godkjent.

Støttenivå

Det gis ingen fast andel av kostnadene, men det forventes at eier har en vesentlig egenandel. Det varierer fra år til år hvor stor sum fylkeskommunen får til fordeling fra Statsbudsjettet kap. 1429 post 71.

Normalt forskutteres tilskuddsbeløpet av eier og utbetales når vi har mottatt tilbakemeldingsskjema med tilstrekkelig dokumentasjon. Ved større tilskuddsbeløp kan delutbetalinger foretas etter samme kriterier.

Dersom arbeidet ikke blir utført som avtalt i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Digitalt søknadsskjema for ordningen må fylles ut og relevante vedlegg lastes opp i den digitale søknadsportalen.

Alle søknader blir vurdert samlet og besvares så raskt som mulig.

Krav til gjennomføring

Vilkårene står i tilsagnsbrevet og må aksepteres av søkeren i eget skjema.

Tilsagnet er gyldig ut neste år. Eier forskutterer kostnadene dersom ikke annet er avtalt.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål, kontakt Kulturarvseksjonen.

Kulturarvseksjonen

Eiere i Oppland kan også ta kontakt med bygningsvernrådgivere i tidligere Oppland:

Bygningsvernrådgivere i tidligere Oppland:

Til toppen