Arbeid med påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller.
Søknadsfrist: 15. september 2022.

Fylkeskommunen har som lovpålagt oppgave å understøtte og være pådriver for folkehelsearbeidet i kommunene. Kunnskapsgrunnlaget på folkehelse for Innlandet viser at vi har sosial ulikhet i helsen til befolkningen. Her ser vi at de med høyest utdanning og inntekt oppgir å ha bedre livskvalitet i nærmiljøet og lever sunnere enn de med lavere utdanning og inntekt.

Tilskuddsordningen følger opp flere av FNs bærekraftsmål og Innlandsstrategiens mål om «Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder». Levende byer, tettsteder og bygder der innbyggerne trives og har tilhørighet, har betydning for helse og livskvalitet. Utfordringene fremover er å utjevne forskjellene, og bidra til at innbyggerne trives og har det godt i alle deler av fylket.

Hva er helsefremmende tiltak?

Påvirkningsfaktorer på helse finnes innenfor alle samfunnsområder. Eksempler på helsefremmende tiltak i nærmiljøet kan være å legge til rette for lavterskel aktivitet og møteplasser på tvers av generasjoner, nærturer, gåing og sykling, samarbeid på tvers av sektorer i kommunen, samarbeid med lag, foreninger og næringsliv, samarbeid mellom kommunen og frivilligheten osv.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. 

Hvem kan søke?

Kommuner i Innlandet kan søke.

Kommunene kan søke alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/eller privat sektor. Kommunen må stå som søker.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema (DOCX, 86 kB)

Søknaden skal inneholde en enkel prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og budsjett- og finansieringsplan for prosjektet.

Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no og merkes med «Søknad arbeid med folkehelse i nærmiljøet» i emnefeltet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. september 2022.

Støttenivå

Søker kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de totale prosjektkostnadene. Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital.

Søknadsvurdering

Søknadene vil bli vurdert ut fra gjeldende kriterier og sammenfattet i et saksdokument som blir politisk behandlet.

Siden den økonomiske rammen for ordningen er begrenset, vil ikke alle kvalifiserte prosjekter få tildelt støtte.

Kriterier som blir vektlagt:

 • Folkehelseutfordringene det skal arbeides med skal være identifisert i kommunens folkehelseoversikt.
 • Arbeidet skal rettes mot befolkningen og gjelder ikke individrettede tiltak.
 • Kommunen må stå som søker, men kan gjerne samarbeide med andre kommuner, organisasjoner eller frivilligheten om tiltak.

Tiltak som blir prioritert:

 • Tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen.
 • Tiltak for å styrke et inkluderende nærmiljø.
 • Tiltak som har som mål å øke befolkningens opplevelse av livskvalitet, mestring, mening og tilhørighet.
 • Tiltak hvor kunnskap og erfaringer blir dokumentert slik at det kan deles med andre.

Avgrensning

 • Det gis ikke støtte til gjennomføring av ordinære kommunale driftsoppgaver.
 • Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter.
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er en vesentlig bidragsyter.
 • Det bevilges ikke støtte til drift av organisasjoner.
 • Det gis ikke støtte til ordinære kommunale oppgaver, lønnsmidler, dekning av tidligere opparbeidet underskudd eller underskuddsgaranti.

Rapportering 

Mottakere av tilskudd skal sende en kort rapport og sammendrag av regnskapet for prosjektet, som viser hvordan tilskuddet er benyttet og om målene for tiltaket er nådd.  

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknaden hvis du lurer på noe.

Til toppen