Avtale om betaling av årlige egenandeler for elev-PC

Denne avtalen er inngått mellom Innlandet fylkeskommune (org.nr. 920 717 152) ved den skolen eleven skal gå på, og den som signerer avtalen.

Avtalen gjelder betaling av årlige egenandeler for elev som har valgt å disponere bærbar datamaskin med lader (heretter kalt elev-PC) fra Innlandet fylkeskommune.

Elever som starter på Vg1 for første gang og skal gå tre år på skolen, får en elev-PC fra årets leveranse. Andre elever kan få en ubrukt elev-PC fra tidligere leveranser (heretter kalt rest-PC). Dette avgjøres av skolen. PC-modellen er tilpasset elevens utdanningsprogram.

Det skal betales en årlig egenandel i tre år for elev-PC fra årets leveranse. Rest-PC har færre egenandeler. Den årlige egenandelen tilsvarer den laveste stipendsatsen for årlig, ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen.

Ved avsluttet eller avbrutt skolegang har eleven rett til å overta elev-PC-en mot at det betales egenandeler som beskrevet over. Dersom eleven ikke ønsker å overta elev-PC-en, skal den leveres tilbake til skolen. 

Det skal betales egenandeler selv om eleven velger å levere tilbake elev-PC-en, med mindre dette skyldes at eleven avbryter opplæringen. Avbrytes opplæringen etter 1. oktober, skal det likevel betales egenandel for det påbegynte skoleåret selv om eleven velger å levere tilbake utstyret.

Årlige egenandeler faktureres den som har signert denne avtalen. Ved manglende betaling blir kravet sendt til inkasso. Tyveri, tap eller skade fritar ikke for betaling av årlig egenandel.

Slik signerer du avtale for elev-PC