Reglement for elev-PC

Reglementet gjelder for deg som har valgt bærbar datamaskin med lader (heretter kalt elev-PC) fra Innlandet fylkeskommune fra og med skoleåret 2023/2024.

1. Generell informasjon om ordningen

Elever som starter på Vg1 for første gang får tilbud om elev-PC fra Innlandet fylkeskommune. Modellen er tilpasset utdanningsprogrammet du går på. Du får tilbud om elev-PC kun én gang, og kan ikke endre valget på et senere tidspunkt. I noen tilfeller kan skolen bestemme at andre elever også skal få tilbud om elev-PC.

Elever som starter på Vg1 for første gang og skal gå tre år på skolen, får en elev-PC fra årets leveranse. Andre elever kan få en ubrukt elev-PC fra tidligere leveranser (heretter kalt rest-PC). Dette avgjøres av skolen.

2. Årlige egenandeler

Det skal betales årlig egenandel i tre år for elev-PC fra årets leveranse. Rest-PC har færre egenandeler. Den årlige egenandelen tilsvarer den laveste stipendsatsen for årlig, ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen.

Egenandelene skal betales selv om du velger å levere tilbake elev-PC-en, med mindre det skyldes at du avbryter opplæringen. Avbryter du opplæringen etter 1. oktober, skal det likevel betales egenandel for det påbegynte skoleåret selv om du velger å levere tilbake utstyret. 

Årlige egenandeler faktureres den som signerer «Avtale om betaling av årlige egenandeler for elev-PC». Det må være en person over 18 år. Ved manglende betaling blir kravet sendt til inkasso.

3. Rett til å overta elev-PC

Elev-PC-en er Innlandet fylkeskommune sin eiendom inntil du overtar den etter avsluttet eller avbrutt skolegang.

Hvis du avbryter skolegangen før første egenandel er betalt, skal du levere tilbake datamaskinen til skolen. Ved manglende innlevering eller ved innlevering av skadet/ødelagt maskin, er du fullt erstatningspliktig for maskinen.

4. Garanti

Det er tre års garanti på elev-PC-er fra årets leveranse. Rest-PC-er har kortere garantitid. 

Du må kontakte skolen med en gang hvis det er noe feil på utstyret. Reparasjoner som dekkes av garantien innebærer ingen egenandel for deg.

5. Tap, tyveri eller skade

Du skal håndtere elev-PC-en forsiktig. Du har ansvar for at den ikke utsettes for tap, tyveri eller skade.

Elev-PC-en skal oppbevares i et låst skap eller være under oppsyn når den ikke er i bruk. Hvis datamaskinen blir stjålet eller forsvinner, skal du melde ifra til skolen med en gang. Du må selv anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Behandling av datamaskinen:

 • Du skal aldri løfte datamaskinen etter skjermen. Når du åpner datamaskinen, så pass på at skjermen ikke bøyes for langt tilbake slik at den brekker mot hengslene.
 • Når du lukker datamaskinen, så pass på at det ikke ligger noe mellom skjermen og tastaturet.
 • Fjern laderen før du legger datamaskinen i sekken/vesken.
 • Du skal oppbevare og transportere datamaskinen i en tilpasset sekk/veske. Dette gjelder også når du forflytter deg mellom klasse-/undervisningsrom. Pass på at det ikke ligger andre ting i sekken/vesken som kan skade datamaskinen.
 • Pass på at datamaskinen står trygt plassert ved lading. Laderen må ikke være tildekket ved lading – det er viktig for å unngå overoppheting.
 • Ikke oppbevar drikke på samme bord/pult som datamaskinen.
 • Ikke bruk datamaskinen i sengen. Det fører til mye støv inne i maskinen. Det øker brannfaren, og gjør at den blir varm og virker tregere.
 • Typebetegnelser, fabrikasjonsnumre og lignende som er til identifikasjon av datautstyret, må ikke fjernes.

Norske alminnelige erstatningsregler gjelder for bruk og behandling av datamaskinen. Du er fullt erstatningspliktig ved tap, tyveri eller skade, både som følge av forsett eller uaktsomhet. 

I øvrige tilfeller av tap, tyveri eller skade må du betale en egenandel per tilfelle på kr 500,- for reparasjon eller erstatningsmaskin. Hvis tilfellet er en del av en større hendelse som for eksempel brann, innbrudd eller trafikkulykke, slipper du å betale denne egenandelen.

Tyveri, tap eller skade fritar ikke for betaling av årlige egenandeler.

6. Modellbytte

I noen tilfeller, som for eksempel ved bytte av utdanningsprogram, kan du ha rett på å bytte til en kraftigere elev-PC. I slike tilfeller skal den gamle elev-PC-en leveres inn til den skolen som leverer ut ny elev-PC.

Ved manglende innbytte eller ved innbytte av skadet/ødelagt maskin, er du erstatningspliktig. Årlige egenandeler skal betales etter opprinnelig avtale/plan, selv om du bytter elev-PC.

7. Bruk av elev-PC-en

Bruk av elev-PC-en skal være i samsvar med disse retningslinjene og ordensreglementet for de videregående skolene i Innlandet fylkeskommune.

Ved mistanke om brudd på avtalens krav til sikkerhet eller brudd på informasjonssikkerheten, kan skolen nekte deg å bruke elev-PC-en i skolens nettverk fram til saken er behandlet. Du må da inngå avtale med skolen om lån av en bærbar datamaskin i denne perioden.

Brudd på ordensreglementet kan føre til konsekvenser for halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd og eventuelt andre sanksjoner. Se ordensreglementet.

Du har ansvar for:

 • at elev-PC-en ikke blir brukt av andre
 • at elev-PC-en er i god stand, slik at den kan brukes i opplæringen
 • å levere elev-PC-en til skolens systemansvarlig for ettersyn og eventuelt reparasjon med en gang når det er noe feil med den
 • å ta sikkerhetskopi av data lagret på elev-PC-en
 • å holde elev-PC-en oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene for datamaskinens operativsystem og applikasjoner
 • å avinstallere programvare du har fått tilgang til gjennom Innlandet fylkeskommune/skolen når du slutter på skolen, med mindre noe annet er avtalt skriftlig


Slik velger du elev-PC fra fylkeskommunen