Ramme for gjennomføring av muntlig lokalgitt eksamen i LK20

Disse rammene gjelder for muntlig eksamen for elever og privatister.

Forberedelsestid

 • Elever: 24 timer
 • Privatister: 30 minutter

Eksamenstid

Inntil 30 minutter per kandidat

Spesielt for privatister

 • Privatister må selv sørge for nettilgang under forberedelsen.
 • Dersom det er behov for spesielt utstyr, må dette avklares med faglærer/skolen på forhånd og være innenfor skolenes tilgjengelige ressurser.
 • Forberedelsestiden er 30 minutter, ellers gjennomføres eksamen på lik måte som for elever.

Generell informasjon

 • Eksamen er todelt og består av en forberedelsesdel og en eksamensdel. 
 • En overordnet føring for eksamen er at den skal gi kandidaten mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen. Kandidaten skal ha mulighet til å vise både dybde og bredde, fagkompetanse, refleksjon og begrepsapparat på alle nivå. 
 • Hele læreplanen vil være grunnlag for hvilke spørsmål og temaer som kan trekkes inn under de forskjellige delene av eksamen. 
 • Noen fag har egen informasjon om gjennomføringen og hva du kan forberede deg på

Forberedelsesdel

 • På muntlig eksamen er forberedelsestiden 24 timer.
 • Kandidaten trekker eller får utdelt tema og/eller problemstilling når forberedelsen starter. Temaet/problemstillingen skal legge til rette for at kandidaten kan vise kompetanse i flere av kjerneelementene i faget.
  For fellesfagene innen yrkesfag skal problemstillingen være relevant for utdanningsprogrammet.
 • Oppgave/tema/problemstilling, relevante kompetansemål og vurderingskriterier blir utlevert skriftlig.
 • Oppgaven skal gi kandidaten mulighet til å velge om hen vil begynne eksamineringen med en presentasjon eller oppsummering fra forberedelsen, eller gå rett til fagsamtalen.
 • Kandidaten kan ta med seg notater fra forberedelsen, skriftlige eller digitale, til den muntlige høringen. Kildene som benyttes skal kunne legges fram på forespørsel.
 • Kandidaten kan ikke benytte seg av hjelpemidler i ventetiden mellom forberedelsesdelen og den muntlige høringen.

Eksamensdel

 • På muntlig eksamen er eksamenstiden inntil 30 minutter per kandidat.
 • Eksamen består av en fagsamtale både om tema/problemstillinger fra forberedelsesdelen og andre kompetansemål fra læreplanen.
 • Fagsamtalen kan starte med at kandidaten velger å presentere/oppsummere noe fra forberedelsen på inntil 1/3 av tiden, det vil si inntil 10 minutter. Resten av tiden skal fagsamtalen inneholde kompetansemål både fra tema/problemstilling og andre kompetansemål fra læreplanen.
 • Kandidaten kan ta med notater fra forberedelsen, men det forventes at hen løsriver seg mest mulig fra disse.

Hjelpemidler

 • Alle hjelpemidler, inkludert åpent internett, er tillatt i forberedelsestiden.
 • Det skal til enhver tid være stille i forberedelseslokalet.
 • Under selve eksamen kan kandidaten ta med seg notater fra forberedelsesdelen.

Vurdering og sensur

 • Grunnlaget for vurderingen er kjerneelementene og kompetansemålene i læreplanen for faget.
 • Karakteren fastsettes på individuelt grunnlag og er en helhetsvurdering av kandidatens kompetanse slik den kommer fram på eksamen. Presentasjonens utforming, notater og andre arbeider eller hjelpemidler som har blitt produsert/benyttet i forberedelsestiden, inngår ikke i det som skal vurderes. Det er kun den faglige kompetansen som kommer fram gjennom presentasjonen og i fagsamtalen som blir vurdert.
 • Karakteren settes etter hver kandidat og formidles fortløpende. Kandidaten har krav på en begrunnelse basert på kompetansemålene i læreplanen og vurderingskriteriene i faget.
 • Vurderingskriteriene blir utlevert skriftlig i forberedelsesdelen.