Villreinplaner

Planene har som mål å få til en helhetlig og langsiktig forvaltning av arealene som er viktige for villrein.

Samtidig skal villreinens behov sees i sammenheng med andre brukerinteresser og utvikling i fjellområdene.

Fylkeskommunen har overordnet ansvar for de regionale planene for villrein og oppfølgingen av disse.

Kvalitetsnorm

I 2021 havnet villreinen på norsk rødliste for arter som nær truet.

I 2020 fikk vi en kvalitetsnorm for villrein. Med denne kvalitetsnormen som utgangspunkt har kvaliteten på villreinområdene blitt kartlagt. Denne kartleggingen viser at leveområdene er stadig under økende press på grunn av ferdsel og arealbruk i og rundt fjellområdene. Dette begrenser villreinens trekkmuligheter og tilgang til gode områder for beiting, kalving og oppvekst.

Statsforvalteren har ansvaret for å koordinere arbeidet med tiltaksplaner for de områdene som blir klassifisert som dårlig i kartleggingen. Fire av disse områdene ligger i Innlandet: Snøhetta, Knutshø, Rondane og Sølnkletten.

Arbeid med tiltaksplan for Rondane

Arbeid med tiltaksplan for Snøhetta og Knutshø

Stortingsmelding

Regjeringen jobber med en stortingsmelding for villrein, som skal være klar i løpet av 2024.

Arbeidet med stortingsmeldingen og tiltaksplanene henger tett sammen og vil bli sett på i sammenheng.

Arbeid med stortingsmelding for villrein

Mer informasjon om villrein