Plan og veiledning

En viktig rolle for fylkeskommunen er å veilede og bistå kommunene og andre aktører i deres planarbeid.

Fylkeskommunens rolle

Vi skal veilede og bistå kommunene og andre aktører i deres planarbeid. Dette kan skje i form av plannettverk, kurs, temasamlinger, rådgivning i forhold til konkrete løsninger og prosesser med mer.

Ta gjerne kontakt i forbindelse med planoppstart og ved mer formell planbehandling.

Vi skal sørge for at lovpålagte sektorinteresser blir ivaretatt i alle plansaker innen feltene kulturminner og kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, vilt og ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming med mer.

Vi skal også sørge for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling i henhold til regionale planer og føringer.

Med en tverrsektoriell og helhetlig samordning ønsker vi å bidra til samfunnsutviklingen i Innlandet med oppmerksomhet på innbyggerne, infrastruktur, innovasjon og inkludering.

Kommunekontakter i Innlandet fylkeskommune