Å bygge Innlandet med kunnskap

Sammen skal vi bygge et nytt fylke, større enn mange europeiske land, med eventyrlige mulig- heter. Innlandet skal være noe mer enn summen av Oppland og Hedmark. Det skal bli et attraktivt sted der mennesker opplever at det er godt å bo, arbeide og leve livet.

Innlandsstrategien blir vår nye regionale planstrategi, som vedtas sommeren 2020. Regional planstrategi er et viktig utviklingsverktøy for å bestemme regionale satsninger, og skal lede fram til hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Skal vi bygge, må vi vite hvilket fundament vi bygger på. Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Disse tre spørsmålene er helt sentrale. Kunnskapsgrunnlaget er derfor den første delen av Innlandsstrategien. Vi må vite hvor vi står, før vi sier noe om hva vi vil, og så til slutt hva vi skal gjøre. Dersom vi har felles virkelighetsforståelse, så kan vi også enes om hvilke prioriteringer som er riktige for framtida.

Vi er opptatt av å se muligheter og utfordringer i fylket på tvers av kommunegrenser, sektorer og forvaltningsnivåer. I dette kunnskapsgrunnlaget har vi laget tematikker, som alle har en tverrfaglig tilnærming. I det videre arbeidet blir bred involvering og innspill viktig. Fundamentene for det nye Innlandet finnes også gjerne der, hvor vi sammen søker mer kunnskap om det som var, det som er og det som skal bli.

Høsten 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål. De er verdens felles arbeidsplan for lokalsamfunn i alle land for å utrydde fattigdom,  bekjempe  ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det nye Innlandet har store muligheter, men også store utfordringer i tida framover. Skal vi lykkes må vi klare å se det store bildet og at våre utfordringer i Innlandet har en internasjonal kontekst.

Gode løsninger ligger og venter i en god virkelighetsforståelse. Vår felles historie er full av viktige vegvalg og dyrekjøpte erfaringer som er våre verktøy i dag. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for kunnskapsgrunnlaget og er forankret i Innlandets kulturarv som gjennomgående tema.

Vi mener at Innlandet har svar på mange av framtidas utfordringer. Hvis vi jobber sammen og mål- retta basert på den kunnskapen vi allerede sitter på, så ligger det godt til rette for at Innlandet skal ta nye posisjoner nasjonalt og internasjonalt.

God leselyst!

Underskrift Even Aleksander Hagen - Klikk for stort bilde