Et innland på reise

Klikk for stort bilde

Noen av de viktigste transportrutene i landet har i over 1 000 år gått gjennom Innlandet. De gamle rideveiene, vannveiene, pilegrimsled, post- og kongevegene, og senere jernbane, er konkrete mani- festasjoner av eldgamle forbindelseslinjer. Veier fra Viken, gjennom Innlandet, til Bergen og Nidaros, og veier til Sverige. Det har gitt grunnlag for utvikling, impulser, kulturutveksling, møteplasser. En reise i Innlandet beskrives i en eldgammel kilde som et farlig og fjernt område hvor alt kan skje, der jotner har sitt hjemsted.

Infrastruktur er viktig

Innlandet er avhengig av en velfungerende infrastruktur. Den dag i dag går fortsatt hovedforbindelsene nord-sør og øst-vest, både på veg og jernbane, gjennom Innlandet. Hovedvegene har også en regional funksjon, og mange lokalsamfunn har fortsatt en riks- eller Europaveg som den lokale ferdselsåren til skole, barnehage og nærbutikk, med de utfordringer det innebærer. Mange innbyggere er helt avhengige av et fylkesvegnett med et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Spredt bosetting, store avstander og store demografiske variasjoner, gjør det utfordrende å sikre velferd og utvikling for befolkning og næringsliv i fylket.

Kollektive tilbud skal styrkes

Gjennom samferdselstiltak skal også transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses med gode løsninger både på veg og på bane. I framtida må kollektive trafikkløsninger få en mer sentral plass også i Innlandet. Gode kollektive tilbud skal utvikles og det skal legges til rette for gående og syklende, slik at fremtidig transportvekst i persontrafikken kan tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel. Muligheten for å ferdes trygt og effektivt til fots og på sykkel, for mennesker med ulike funksjons- og ferdighetsnivå, er avgjørende for at flere skal prioritere bort bilen på de korteste turene. Et lønnsomt og bærekraftig næringsliv i Innlandet vil samtidig være avhengig av gode vegforbindelser for å sikre tilgang til markeder, råvarer og arbeidskraft.

Jobbe og bo i hele fylket

Det er sammenhenger mellom pendlemuligheter og regional utvikling. For å være et attraktivt fylke, er det viktig å tilrettelegge for større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette innebærer økt transportbehov og pendling. Og gode kollektive transportløsninger. Næringslivet er avhengig av kompetent arbeidskraft og i fremtidens Innlandet er det viktig å tilrettelegge for gode pendlingsmuligheter med tanke på effektive transportårer, et godt og bærekraftig kollektivtilbud og knutepunkter med effektive overgangsløsninger. I Innlandet finnes det færre arbeidsplasser enn  sysselsatte, og det er derfor større utpendling enn innpendling. Flere menn enn kvinner pendler.

Innlandet på nett

Digital infrastruktur og innovativ bruk av IKT er en stadig viktigere faktor for den enkelte kommune, bedrift og innbygger. Å sikre bedre dekning og hastighet på bredbånd i hele Innlandet er avgjørende. Med gode digitale forbindelser blir det enklere for bedrifter å fortsatt være lokalisert der de er i dag, og samtidig benytte seg av og ansette nøkkelkompetanse som bor andre steder. Samtidig er det mulig for arbeidstakere å bosette seg lenger unna arbeidsstedet enn hva som er akseptabelt for daglig pendling. Det er viktig å se legging av trekkrør for digital infrastruktur i sammenheng med gjennomføring av vedlikeholds- og investeringstiltak på og langs fylkesveg.

Infrastruktur er en nøkkel til klimamålene

Folk i Innlandet bor i stor grad spredt, og mange skoleelever er avhengig av busstransport til skolen. Det har vært utfordrende å gi et tilbud som er så attraktivt at folk fortsetter å reise kollektivt når de blir voksne. Personbil blir det foretrukne transportmiddelet for mange, og fylket er i stor grad blitt utviklet med dette som utgangspunkt. Med økende klimaproblemer og behov for nye løsninger, må andre tanker nå tenkes. Det ligger et stort potensiale i å utvikle særlig togtilbudet i vår region.

En videre utvikling der folk bosetter seg i og rundt lokale og regionale sentra er positivt for å redusere transportbehovet, og legger til rette for at mange kan gå eller sykle til skole, barnehage, nærbutikk og fritidsaktiviteter. Dette fordrer god kommunal planlegging, og prioritering av infrastruktur for gående og syklende – snarveger, fortau, gang- og sykkelveger og sykkelparkering. For å behjelpe oppnåelsen av lokale, nasjonale og internasjonale klimamål er det viktig at man har en bærekraftig infrastruktur og mobilitet. Derfor er det viktig at fremkommelighet for kollektivtrafikken vektlegges  i all areal- og transportplanlegging. I noen tilfeller må dette gå på bekostning av tilrettelegging for privatbilisme. Jernbanen bør videreutvikles som ryggraden i det kollektive transportsystemet.

Reiser sikrer tilgang til utdanning og jobb    Antall skolereiser i 2018 9 286 801 +2,5 % siste 3 år  Andel sysselsatte som utpendler fra Innlandet 15 % +0,4 pp siste 3 år  Andel sysselsatte som innpendler til Innlandet 8,5 % +0,4 pp siste 3 år  Flere reiser med kollektiv transport, men færre enn landsgjennomsnittet    Antall reisende med kollektiv transport i Innlandet 5 928 336 +11 % over 3 år  Kollektivreiser pr 1 000 innbygger i Innlandet 39 077 Norge: 116 779  Av våre saml - Klikk for stort bildeFlere elbiler, men under landsgjennomsnittet    Andel el-biler i bilparken 2,5 % + 1,7 prosentpoeng siste 3 år Norge: 7,1 %  Det har vært en stor økning i salg av nullutslippsbiler og det gjør at flere og flere av bilturene, både lokalt og regionalt, foretas med f.eks. el-biler. For å nå nasjonale og regionale klima- og miljømål må det tilrettelegges for lading/påfyll til slike kjøretøy. Gjerne i tilknytning til kollektivknutepunkter. I tillegg til å legge  til rette for bruk av ny teknol - Klikk for stort bildeLes mer om dette tema i langversjonen av kunnskapsgrunnlaget: Vi bygger Innlandet - Kunnskapsgrunnlag til Innlandsstrategien - Langversjon (PDF, 5 MB)