Arbeid med ny innlandsstrategi

Hvert fjerde år etter at nytt fylkesting er valgt, skal Innlandsstrategien rulleres.

Innlandsstrategien er vår regionale planstrategi. Dette er et lovpålagt styringsdokument på regionalt nivå som rulleres hvert fjerde år.

Sittende politikere skal levere fra seg et oppdatert kunnskapsgrunnlag og anbefalinger om hvordan Innlandsstrategien skal fornyes. Det er nytt fylkesting som skal vedta den oppdaterte regionale planstrategien.

Vi har utarbeidet et nytt kunnskapsgrunnlag. Oppdateringen av Innlandsstrategien tar utgangspunkt i det nye kunnskapsgrunnlaget.

Gå til kunnskapsgrunnlaget

I fylkesutvalgets møte 3. oktober vedtok politikerne å oversende det nye kunnskapsgrunnlaget til de politikerne som skal styre de neste fire årene. Samtidig vedtok fylkesutvalget også å oversende et dokument med innspill til hvordan de kan jobbe med den nye Innlandsstrategien.

Innspillsdokument fra fylkesutvalget til nytt fylkesting.pdf (PDF, 2 MB)

Styringsgruppe

Fylkesutvalget har nedsatt en politisk styringsgruppe i sak 132/2022:

  • Per Gunnar Sveen (leder)
  • Inger Torun Klosbøle
  • Aud Hove
  • Hanne Alstrup Velure
  • Johannes Wahl Gran

Medvirkningskonferanser

Våren 2023 inviterte vi til fire store medvirkningskonferanser over hele fylket for å få innspill til arbeidet. Vi spurte også om innspill på arbeidet med ny skole- og tilbudsstruktur. 

Her finner du oppsummeringsrapportene fra konferansene:

Innlandsstrategien - rapport medvirkningskonferanser vår 2023 (PDF, 4 MB)

Skole- og tilbudsstruktur - rapport medvirkningskonferanser vår 2023 (PDF, 3 MB)

Tidsplan

Høst 2022: Arbeidet med nytt kunnskapsgrunnlag og rullering av Innholdsstrategien startes opp.

Vår 2023: Vi arrangerer fire medvirkningskonferanser.

Oktober 2023: Forslag til nytt kunnskapsgrunnlag og anbefaling om endring av Innlandsstrategien overleveres fra sittende til nytt fylkesting.

Februar/Mars 2024: Vi arrangerer åpne innspillmøter.

Mai 2024: Fylkesutvalget sender forslag til den nye Innlandsstrategien på høring.

Sommer/høst 2024: Strategien justeres basert på høringsinnspill.

Oktober 2024: Fylkestinget vedtar Innlandsstrategien 2024-2028.