10. Mindre ulikhet

Fn17 mål 10 - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 10 har som mål å redusere ulikhet i og mellom land.  

Ulikhet i og mellom land er en grunn til bekymring. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men har ikke automatisk ført til mindre fattigdom.

Inntektsforskjellen i verden øker til tross for at 40 % av verdens fattigste tjener bedre i dag enn tidligere.

For å redusere ulikhet i og mellom land må det finnes en rettferdig fordeling av et lands ressurser. De fattigste og marginaliserte gruppene må få muligheter og tjenester slik at de kan skape bedre levekår for seg selv. Viktige tiltak er lik tilgang til skole og helsehjelp, og gode skattesystemer. 

Fakta om mål 10 i Innlandet

Gjeldsgraden øker

14 % av husholdningene har gjeld som er tre ganger større enn inntekten (Kilde: SSB, 2018-tall).

Flere barn i husholdninger med lav inntekt

8200 barn i Innlandet lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Mer enn halvparten av disse har innvandrerbakgrunn (Kilde SSB, 2018-tall).

  2/3 av ungdommene i Innlandet er fornøyd med lokalmiljøet

5 % er svært misfornøyd (Kilde: Ungdata 2020).

Sosial bakgrunn har stor betydning for skoleresultatene

Flere gjennomfører videregående skole. Men frafallet er 3-4 ganger så stort blant de som har foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, sammenliknet med de som har foreldre som har universitets-/høgskoleutdanning.

Jobb gir like muligheter

Men ikke alle er en del av fellesskapet på en arbeidsplass. I Innlandet er 14 % uføre, og personer med funksjonshemming og innvandrere står også oftere utenfor arbeidslivet (Kilde: SSB, 2019-tall).

Status for mål 10 i Innlandet

Tradisjonelt har det vært store økonomiske og sosiale forskjeller i Innlandet, mellom store og rike gårder og små husmannsplasser og primitive skogshusvær. Selv om samfunnet har blitt rikere, får mange innbyggere fremdeles ikke ta del i velstanden.

I Innlandet har vi både sørsamisk urbefolkning og skogfinner, romani/tatere og jøder, i tillegg til mange med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Disse gruppene opplever oftere diskriminering på arenaer som arbeidsliv, utdanning, og politikk og samfunnsliv.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

Det er viktig å redusere ulikhet for å skape bærekraftig utvikling. Samarbeid om videreutvikling av aktive lokalsamfunn med bred samfunnsdeltakelse skal legge grunnlaget for god livskvalitet og større likhet i Innlandet.