KIK Innlandet – Kulturminneplaner i kommunene

Hva har ei trehytte i Tylldal og en bensinstasjon på Tretten til felles? De er begge prioriterte kulturminner i sin kommune. Kommunene i Innlandet har kommet langt i arbeidet med kulturminneplaner. 

Viktige kulturminner i kommunene 

I kulturminneplanene samler kommunene et mangfold av kulturminner og verneverdig bebyggelse som er viktig å ta vare på i fylket vårt.  Her er noen eksempler.

Seterungenes snekkerglede 

På Øverbyvangen i Tylldal har seterungene etablert sin egen byggeskikk og laget en flott trehytte. Alvdal og Tynset har sett verdien av å fremheve trehytta som et minne fra barn og unges historie i sin kulturminneplan. 

Seterungenes trehytte i Tylldalen.  - Klikk for stort bilde Per Hvamstad.

Bilens inntog – det nye og moderne på 1900-tallet 

Bensinstasjonene som ble bygd utover 1900-tallet illustrerer godt utviklingen av bilismen, og hvordan vegbyggingen i stadig sterkere grad forholdt seg til bilen og dens krav.  

Med økt biltrafikk kom det nye typer bygninger og anlegg. Bygningene ble oppført i en arkitektur som skulle gjenspeile det nye og det moderne, og funksjonalismen ble et mye brukt formuttrykk.  

På Tretten i Øyer kommune, står fortsatt en bensinstasjon fra 1920-tallet. Her skal også kong Håkon 7. en gang ha fylt 

Den gamle bensinstasjonen på Tretten.  - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune, Eli Lirhus.

bensin. Stasjonen er utpekt som et viktig kulturminne i Øyer kommunes kulturminneplan.  

På Riksantikvarens sider kan du se en historisk bildekavalkade av bensinstasjoner i Norge.  

Klasseskiller

Gjennom kulturminneplanen til Løten kommune, får vi innblikk i klasseskillene i det gamle industrisamfunnet. 

Bygninger knyttet til Aadals brug Jernstøberi og Mekaniske Værksted (1840–1928) omfatter blant annet den flotte direktørboligen Maihaugen, og arbeidernes boliger på Rugsveen og Nerby. 

Kontrasten mellom bygningene speiler de store forskjellene mellom arbeidere og direktør. 

Direktørboligen Maihaugen, Aadals brug.  - Klikk for stort bilde Sjur Harby.
Arbeiderbolig, Aadals brug.  - Klikk for stort bilde Sjur Harby.

Hvorfor jobbe med KIK?  

Prosjektets mål er å styrke kompetanse, og forankre kommunens eierskap til og ansvar i kulturminneforvaltningen.

Arbeidet har sitt utgangspunkt i nasjonale og internasjonale føringer, som Stortingsmelding nr. 16 (2019–2020) og den Europeiske Landskapskonvensjonen, hvor innbyggernes rett til å medvirke, engasjere seg og ta ansvar for kulturminneforvaltningen er fremhevet. De nye nasjonale målene i kulturminnemeldinga er: 

  • Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. 
  • Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. 
  • Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. 

Kulturminneplanarbeid er et viktig bidrag inn mot disse målene.  

KIK-arbeid i Innlandet 

Det finnes nå ferdige eller påbegynte planer i alle de 46 kommunene i fylket. Alle kommuner i Innlandet har mottatt midler fra Riksantikvaren til arbeidet med kulturminneplaner. 

Kommuner med kulturminneplaner

Ved starten av 2024 har alle disse kommunene vedtatt kulturminneplaner: Lesja, Skjåk, Vågå, Ringebu, Øyer, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre, Vang, Ringsaker, Grue, Hamar, Åmot, Tynset, Alvdal, Eidskog, Rendalen, Dovre, Lillehammer, Løten, Øystre Slidre, Tolga, Østre Toten, Os, Sel, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Aurdal, Folldal, Engerdal og Våler.  

Flere kommuner er også i gang med rullering av planene sine. 

Fylkeskommunen veileder 

KIK er i hovedsak kommunenes prosjekt, og det er kommunene som styrer prosessen.  

Fylkeskommunen kan bidra med veiledning, og deltar gjerne på møter, befaringer og i arbeids- og styringsgrupper.  

Kurs og samlinger 

Fylkeskommunen arrangerer også årlige samlinger for kommunene, og kan bidra med kurs i blant annet registrering, innlegging i databasen Askeladden, vekting og verdivurdering.  

Kurs og samlinger i 2024

Det er planlagt samlinger i 

  • Sel, 26. april
  • Stor-Elvdal, 23. mai
  • Gjøvik, 7. juni

Kontakt Agnethe Jovall for program og påmelding. 

Les mer om KIK

Du kan lese mer om prosjektet, og finne veiledere til arbeid på Riksantikvarens nettsider.