Kulturlandskap

Kulturlandskapet i Innlandet er variert og mangfoldig. Kulturlandskap er landskap som er blitt omformet gjennom menneskers påvirkning og virksomhet.

Innlandets kulturlandskap spenner fra det fulldyrkete åkerlandskapet på flatbygdene, de tradisjonsrike dalførene, seterlandskapets slåtte- og beitebruk, Finnskogens svedjebruk, den sørsamiske reindriften i de store utmarksområdene langs svenskegrensen, til høyfjellets fangsthistorie.

Bevisst forvaltning

Innlandets kulturlandskap er skapt av mennesker i samspill med naturen. Her opplever vi sammenhengene mellom naturens ressursgrunnlag og menneskers påvirkning. 

Landskapet har alltid vært i forandring, preget av både naturkreftene og menneskelig påvirkning. Men omfanget og tempoet i de menneskeskapte landskapsendringene er særlig tydelige i vår egen tid og tradisjonelle kulturlandskap  er under press.

Gjennom tilslutningen til Den europeiske landskapskonvensjonen fra 2004 har Norge forpliktet seg til å ha en bevisst forvaltning av alt landskap, både kultur- og naturlandskap. 

Nasjonalt verdifulle kulturlandskap

På 1990-tallet ble det i regi av Miljøverndepartementet gjennomført en nasjonal kartlegging av verdifulle kulturlandskap.

25 områder i Innlandet (PDF, 478 kB) er særlig prioritert. 

KULA-landskap

Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Det arbeides med en rekke kulturhistoriske landskap i Innlandet. 

Les mer om KULA (PDF, 777 kB)

UKL-landskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er en økonomisk satsing og en arbeidsmåte for å ivareta et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap.

Det er per 2021 seks UKL-landskap i Innlandet: Nordherad, Stølsvidda, Vangrøftdalen-Kjurrudalen, Helgøya, Finnskogen og Koppangsøyene.

Les mer om UKL (PDF, 777 kB)

Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak.

På regionalt nivå er Statsforvalterens landbruksavdeling koordinator for arbeidet. Fra og med 2020 overtok kommunene oppgaven fra Statsforvalteren i Innlandet.