Bevar bygg – Bevar klima

Klimaendringene vil få stor betydning for hvordan vi forvalter våre kulturminner i framtiden. Et varmere og våtere klima medfører utfordringer både for arkeologien og bygningsarven.

Å ta vare på kulturarven kan også være et godt klimatiltak. Gjenbruk og ivaretakelse av eldre bygninger er god ressursbruk, samfunnsøkonomisk nyttig og bra for klimaet.

Bygningsvern som klimatiltak

Prosjektet Bevar bygg – Bevar klima skal bidra til en klimanøytral lokalsamfunnsutvikling i Innlandet der bygninger og bygningsmiljøer får varig liv, økt bruksverdi og lavere energiforbruk gjennom ulike tiltak. Dette vil redusere behovet for riving og nybygging.

Bygg- og anleggsbransjen står for en stor andel av verdens klimagassutslipp, både gjennom produksjon og transport av materialer, riving og avfallshåndtering og aktivitet på byggeplassen.

Det er viktig å finne måter å kutte i utslippene på, og en måte er å energioppgradere og bruke de bygningene vi allerede har. Prosjektet er toårig og vil foregå i 2020–2021.

Prosjektets mål

  • Gjennomføre case- studier for en rekke ulike bygningstyper for å belyse ulike scenarier og framskaffe grunnlag for klimagassberegninger 
  • Tallfeste miljøeffekten av å bevare framfor å rive og bygge nytt for enkeltbygninger og for sum virkning kommunevis og for hele fylket.
  • Sette bygninger bedre i stand til å tåle klimaendringer både gjennom bedret kompetanse hos utførende ledd og gjennom materialer med riktig kvalitet.

Nye studier på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune

For å opparbeide kunnskap og mer kompetanse om klimagevinster ved oppgradering av bygninger har Innlandet fylkeskommune fått gjennomført to studier.

Hovedfunnene fra de to rapportene er samlet i en brosjyre som svarer på spørsmålet: "Hvilken rolle kan oppgradering av den eksisterende bygningsmassen spille som klimatiltak? 

Les brosjyren Bevar bygg – bevar klima her (PDF, 3 MB)

Se opptak av paneldebatt og presentasjon av studier 

17. februar 2022 ble resultatene fra prosjektet presentert av Mie Fuglseth og Bjørge Sandberg-Kristoffersen fra Asplan Viak.

I etterkant av presentasjonen arrangerte Kulturarvseksjonen paneldebatt, ledet av Hanne Rønneberg fra SINTEF. 

Med i debatten var

  • Riksantikvar Hanna Geiran
  • Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen 
  • Kjetil Bjørklund fra Kommunesektorens organisasjon 
  • Randi W. Krogstad fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
  • Fylkesvaraordfører i Innlandet Aud Hove
  • Mie Fuglseth

I debatten kom det fram mange viktige poenger som det må jobbes med framover, ikke minst behovet for en rask endring fra ord til handling og samarbeid på tvers av sektorer.

Se paneldebatt og presentasjon av studie 1 og 2 her. 

Bakgrunn for prosjektet Bevar bygg – Bevar klima

Fylkesutvalget i Oppland vedtok den 2. april 2019 Klimahandlingsplan for Oppland fylkeskommune 2019, som skal bidra til utslippskutt både for fylkeskommunens egen drift og for fylket som helhet.

Da Oppland og Hedmark ble til Innlandet i 2020, ble prosjektet videreført i den nye fylkeskommunen.

Som ledd i oppfølgingen av klimahandlingsplanen har kulturarvseksjonen fått ansvaret for prosjektet «Bevar bygg – bevar klima».

Også partner i SINTEF-prosjektet OPPTRE

Innlandet fylkeskommune har også vært partner i SINTEF-prosjektet OPPTRE. OPPTRE står for Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå. Målet i dette prosjektet har vært å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg.

En viktig del har vært en arkitektkonkurranse med seks ulike forslag for oppgradering av eneboliger fra etterkrigstiden. I tillegg blir det gjort beregninger som sammenlikner oppgradering med riving og nybygg.

Les mer om prosjektet og resultatene