Bevar bygg – bevar klima - Innlandet fylkeskommune

Bevar bygg – bevar klima

Klimaendringene vil få stor betydning for hvordan vi forvalter våre kulturminner i framtiden. Et varmere og våtere klima medfører utfordringer både for arkeologien og bygningsarven.

Å ta vare på kulturarven kan også være et godt klimatiltak. Gjenbruk og ivaretakelse av eldre bygninger er god ressursbruk, samfunnsøkonomisk nyttig og bra for klimaet.

Bygningsvern som klimatiltak

Prosjektet Bevar bygg – bevar klima skal bidra til en klimanøytral lokalsamfunnsutvikling i Innlandet der bygninger og bygningsmiljøer gis varig liv, økt bruksverdi og lavere energiforbruk gjennom ulike tiltak. Dette vil redusere behovet for riving og nybygging, noe som medfører store belastninger på klima og miljø.

Målet er også å beregne og gjøre kjent hvilken samlet klimagevinst som kan oppnås, og synliggjøre bygningsarvens bidrag til framtidens sirkulære økonomi. Prosjektet er toårig og vil foregå i 2020–2021.

Prosjektets mål

  • Gjennomføre case- studier for en rekke ulike bygningstyper for å belyse ulike scenarier og framskaffe grunnlag for klimagassberegninger 
  • Tallfeste miljøeffekten av å bevare framfor å rive og bygge nytt for enkeltbygninger og for sum virkning kommunevis og for hele fylket.
  • Formidle kunnskap om fordelene ved vedlikehold/oppgradering/enøk-tiltak framfor riving og nybygging.
  • Lage beregningsverktøy for egne og kommunale saksbehandlere og for håndverksbedrifter når det gjelder klimafotavtrykk av ulike valg
  • Få klimagassberegninger inn som en del av undervisningsopplegget i relevante utdanningsinstitusjoner
  • Sette bygninger bedre i stand til å tåle klimaendringer både gjennom bedret kompetanse hos utførende ledd og gjennom materialer med riktig kvalitet.
  • Utforme kriterier for klimahensyn ved behandling av tilskuddssaker

Les nyhetssak "Oppgradering gir klimagevinst" (11.03.21)

Bakgrunn 

Fylkesutvalget i Oppland vedtok den 2. april 2019 Klimahandlingsplan for Oppland fylkeskommune 2019, som skal bidra til utslippskutt både for fylkeskommunens egen drift og for fylket som helhet.

Som ledd i oppfølgingen av klimahandlingsplanen har kulturarvenheten fått ansvaret for prosjektet «Bevar bygg – bevar klima».

Kontaktperson

Dagfinn Claudius
Prosjektleder for Bevar bygg – bevar klima
Tlf. 970 68 862

Til toppen